ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejuvenated

R IH0 JH UW1 V AH0 N EY2 T IH0 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejuvenated-, *rejuvenated*, rejuvenat, rejuvenate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejuvenated[ADJ] ซึ่งกระปรี้กระเปร่า, See also: ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ, Syn. convalescent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejuvenated riverแม่น้ำคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should feel rejuvenated.คุณควรรู้สึกกระปรี้กระเปร่า The Pact (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
REJUVENATED    R IH0 JH UW1 V AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejuvenated    (v) rˈiːʤˈuːvənɛɪtɪd (r ii1 jh uu1 v @ n ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
若返る[わかがえる, wakagaeru] (v5r,vi) to be rejuvenated; to feel young again [Add to Longdo]
中興の祖[ちゅうこうのそ, chuukounoso] (n) ancestor who rejuvenated a dynasty or a family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejuvenated \Re*ju"ve*na`ted\, p. a. from {Rejuvenate}.
   1. Rendered young again; as, rejuvenated life.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Phys. Geog.)
    (a) Stimulated by uplift to renewed erosive activity; --
      said of streams.
    (b) Developed with steep slopes inside a district
      previously worn down nearly to base level; -- said of
      topography, or features of topography, as valleys,
      hills, etc.
      [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top