ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rehear

R IY0 HH IY1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rehear-, *rehear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rehear(vt) ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่
reheard(vt) ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่, See also: กริยาช่องที่2 ของ rehear
rehearse(vi) ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse(vt) ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse(vi) เล่า, See also: ท่อง, Syn. retell, repeat
rehearse(vt) เล่า, See also: ท่อง, Syn. retell, repeat
rehearing(n) โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาคดีใหม่
rehearsal(n) การฝึกซ้อม, Syn. practice, exercise, drill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi., n. (การ) ซ้อม, ฝึกซ้อม, บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
rehearse(รีเฮิร์ส') n. ฝึกซ้อม, บรรยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
rehearsal(n) การแจ้ง, การซ้อม, การระบุ, การเล่า, การท่อง
rehearse(vt) แจ้งรายการ, ซ้อม, ระบุ, เล่า, ท่อง, ฝึกซ้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rehearAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
rehearMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
rehearThey aren't quarreling, but are rehearsing a play.
rehearWith the extra rehearsals work is really tight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อม(v) rehearse, See also: train, practice, Syn. #ลอง, ฝึก, ฝึกซ้อม, Example: นักเรียนซ้อมเต้นรำทุกวัน เนื่องจากต้องไปแสดงในงานของโรงเรียน, Thai Definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ซ้อมพยาน(v) prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai Definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ซ้อมซัก(v) rehearse, See also: drill, train, practice, exercise, Syn. ซักซ้อม, Example: นักแสดงตลกซ้อมซักก่อนขึ้นเวที, Thai Definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
การซ้อม(n) rehearsal, See also: practice, training, exercise, Syn. การฝึกหัด, การฝึกซ้อม, Example: การซ้อมวันนี้ยังไม่น่าพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้อม[søm] (v) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse  FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REHEAR R IY0 HH IY1 R
REHEARSE R IY0 HH ER1 S
REHEARING R IY0 HH IY1 R IH0 NG
REHEARSES R IY0 HH ER1 S IH0 Z
REHEARSAL R IH0 HH ER1 S AH0 L
REHEARSAL R IY0 HH ER1 S AH0 L
REHEARSED R IY0 HH ER1 S T
REHEARSALS R IH0 HH ER1 S AH0 L Z
REHEARINGS R IY0 HH IY1 R IH0 NG Z
REHEARSING R IH0 HH ER1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rehear (v) rˌiːhˈɪəʳr (r ii2 h i@1 r)
reheard (v) rˌiːhˈɜːʳd (r ii2 h @@1 d)
rehears (v) rˌiːhˈɪəʳz (r ii2 h i@1 z)
rehearse (v) rˈɪhˈɜːʳs (r i1 h @@1 s)
rehearing (v) rˌiːhˈɪəʳrɪŋ (r ii2 h i@1 r i ng)
rehearsal (n) rˈɪhˈɜːʳsl (r i1 h @@1 s l)
rehearsed (v) rˈɪhˈɜːʳst (r i1 h @@1 s t)
rehearses (v) rˈɪhˈɜːʳsɪz (r i1 h @@1 s i z)
rehearings (n) rˌiːhˈɪəʳrɪŋz (r ii2 h i@1 r i ng z)
rehearsals (n) rˈɪhˈɜːʳslz (r i1 h @@1 s l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n, adj-no) performing without rehearsal [Add to Longdo]
カメラリハーサル[kamerariha-saru] (n) camera rehearsal [Add to Longdo]
カメリハ[kameriha] (n) (abbr) camera rehearsal [Add to Longdo]
ゲネプロ[genepuro] (n) costume rehearsal (ger [Add to Longdo]
ドライリハーサル[dorairiha-saru] (n) dry rehearsal [Add to Longdo]
メンタルリハーサル[mentaruriha-saru] (n) mental rehearsal [Add to Longdo]
リハ[riha] (n) (abbr) (See リハーサル) rehearsal [Add to Longdo]
リハーサル[riha-saru] (n) rehearsal; (P) [Add to Longdo]
演奏練習[えんそうれんしゅう, ensourenshuu] (n) musical rehearsal [Add to Longdo]
温習[おんしゅう;さらい, onshuu ; sarai] (n, vs) review; rehearsal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rehear \Re*hear"\ (r?*h?r"), v. t.
   To hear again; to try a second time; as, to rehear a cause in
   Chancery.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rehear
   v 1: hear or try a court case anew [syn: {rehear}, {retry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top