Search result for

recruited

(19 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recruited-, *recruited*, recruit, recruite
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've recruited a few extra thumbs for you, Skipper.เราไปเกณฑ์กำลังพลมา ช่างฝีมือเพิ่มเติมให้นายอีกนิดหน่อย สคิปเปอร์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
After I was recruited into the Fraternity,หลังจากฉันได้เข้ามาเป็นสมาชิกองค์กร Wanted (2008)
That's what I do best, that's why the feds recruited me.ก็ผมมันถนัด พวกเค้าถึงเลือกผมทำ Fast & Furious (2009)
Why do you think I recruited you and Sam in the first place?ทำไมคุณไม่คิดล่ะว่าผมช่วยคุณเลือกข้อมูลในตอนแรก? Death Takes a Holiday (2009)
You recruited us?คุณช่วยพวกเรากรองข้อมูลเหรอ? Death Takes a Holiday (2009)
And that is how Ray Drecker, teenage sports star from the legendary West Lakefield class of '84, winner of a full baseball scholarship to the University of Central Florida, recruited to the Atlanta Braves before being sidelined by ruptured ligaments,และนั่นคือ เรย์ เดคเคอร์อย่างไร, ดาวกีฬาวัยรุ่นจากตำนาน\ชั้น West Lakefield ปี '84, ผู้ชนะทุนบาสเบสบอล\\ที่มหาลัยเซ็นทรัล ฟลอร์ลิดา, Pilot (2009)
He's the one who first recruited me into FULCRUM.เขาเป็นคนแรกที่ ชวนให้ฉันเข้าร่วมFULCRUM Chuck Versus the First Kill (2009)
He recruited her to be a model, then forced her to turn tricks.เขาจ้างเธอเป็นนางแบบ แล้วใช้กำลังบังคับเธอ Bone Voyage (2009)
I was recruited by the bureau, spent a few years on the streets, got involved with starting the BAU.หลังจากถูกเกณฑ์ ให้มาช่วยราชการ ใช้เวลาอีก 2-3 ปีอยู่ข้างถนน เริ่มเข้าไปพัวพันกับ B.A.U Reckoner (2009)
Tyler may have been recruited to deliverไทเลอร์อาจถูกชักจูงให้ส่งมอบ Of Human Action (2009)
It's about this fashion designer and his supermodel girlfriend, and they get recruited by the ClA to stop an assassination at the Milan spring shows.มันเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์เนอร์ และแฟนของซุปเปอร์โมเดล และำำพวกเขาต้องการรับสมาชิกใหม่ โดย CIA จะหยุดการลอบสังหาร โชว์ที่มิลานฤดูใบไม้ผลิ RED (2010)
So, MacGruber, we understand you've recruited quite a team.เอาละแมคกรูเบอร์ เราเข้าใจแล้ว นายเลือกทีมงานโคตรระห่ำ MacGruber (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECRUITED    R IH0 K R UW1 T AH0 D
RECRUITED    R IY0 K R UW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recruited    (v) (r i1 k r uu1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]
三番出世[さんばんしゅっせ, sanbanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the third round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]
二番出世[にばんしゅっせ, nibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the second round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruit \Re*cruit"\ (r?*kr?t"), v. t. [imp. & p. p. {Recruited};
   p. pr. & vb. n. {Recruiting}.] [F. recruter, corrupted (under
   influence of recrue recruiting, recruit, from recro[^i]/tre,
   p. p. recr[^u], to grow again) from an older recluter,
   properly, to patch, to mend (a garment); pref. re- + OF. clut
   piece, piece of cloth; cf. Icel. kl[=u]tr kerchief, E.
   clout.]
   1. To repair by fresh supplies, as anything wasted; to remedy
    lack or deficiency in; as, food recruits the flesh; fresh
    air and exercise recruit the spirits.
    [1913 Webster]
 
       Her cheeks glow the brighter, recruiting their
       color.                --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to restore the wasted vigor of; to renew in
    strength or health; to reinvigorate.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with new men, as an army; to fill up or make up
    by enlistment; as, he recruited two regiments; the army
    was recruited for a campaign; also, to muster; to enlist;
    as, he recruited fifty men. --M. Arnold.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top