ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recompensing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recompensing-, *recompensing*, recompens
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recompensing (v) rˈɛkəmpɛnsɪŋ (r e1 k @ m p e n s i ng)
recompense (v) rˈɛkəmpɛns (r e1 k @ m p e n s)
recompensed (v) rˈɛkəmpɛnst (r e1 k @ m p e n s t)
recompenses (v) rˈɛkəmpɛnsɪz (r e1 k @ m p e n s i z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recompense(vt) ตอบแทน, See also: ชดเชย, Syn. compensate, remunerate
recompense(n) ค่าชดเชย, See also: ค่าตอบแทน, Syn. compensation, reward
recompense for(phrv) ชดเชย, See also: ชดใช้สำหรับ, Syn. repay for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, ตอบสนอง n. การชดเชย, การชดใช้, ค่าชดเชย, ค่าชดใช้, รางวัล, ค่าตอบแทน, , See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse, recoup, amends

English-Thai: Nontri Dictionary
recompense(n) สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน, ค่าชดใช้, การชดเชย, รางวัล
recompense(vt) ชดใช้, ให้ค่าตอบแทน, ตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recompense๑. ชดใช้, สิ่งชดใช้๒. รางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've offered you my life... in recompense.ข้าฯ ถวายชีวิตให้พระองค์... เป็นการทดแทน An American Haunting (2005)
You borrowed a good deal of money and I got rights to recompense.แกกู้เงินไป มีหลักประกันดี ฉันก็มีสิทธิ์ทวงแกทุกวิธี 3:10 to Yuma (2007)
Keeping quiet and then giving the Rei that went after me, happiness... is for me the best kind of recompense I can give.ไม่ต้องพูดอะไรและปล่อยให้เรย์อยู่กับผม ความสุข... คือสิ่งที่ผมสามารถตอบแทนให้ได้ Operation Proposal (2007)
Do you want recompense against Sam Crow?นายต้องให้กับพวกSam Crow ชดใช้ไหม Balm (2009)
Do you want recompense against Sam Crow?นายต้องให้กับพวกSam Crow ชดใช้ไหม Fa Guan (2009)
He says his honour has been tainted. He demands recompense.เค้าบอกว่าเค้าโดนหมิ่นเกียรตื เขาต้องกาคนชดใช้มัน Sweet Dreams (2009)
King Olaf has demanded recompense.กษัตริย์โอลาฟ ต้องการให้เค้าชดใช้ Sweet Dreams (2009)
King Olaf has demanded recompense and by the ancient laws of Camelot, the matter will be settled by a tourney in three stages.กษัตริย์โอลาฟต้องการให้เกิดการประลองนี้ และ ตามกฏแห่ง Camelot จะประลองฝีมือกันด้วยอาวุธ 3 ชนิด Sweet Dreams (2009)
Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.Beyond the meager recompense you offered when last we spoke. Whore (2010)
So you take the world I love as a recompense for your imagined slights?เจ้าก็เลยจะทำลายโลกที่ข้ารัก เพื่อชดเชยปมด้อย ในใจเจ้ายังงั้นเหรอ? The Avengers (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตอบแทน(n) pay, See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment, Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง, Example: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน
ค่าทดแทน(n) compensation, See also: recompense, Syn. ค่าชดเชย, Example: โครงการตัดถนนใหม่จะต้องจ่ายค่าทดแทนทั้งที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนซึ่งต้องย้ายออกและจัดหาพื้นที่ทำกินใหม่
ค่าชดเชย(v) recompense, See also: compensation, Example: วิธีแก้สภาวะว่างงานให้ลดน้อยลงได้ก็ควรมีกฎหมายให้ค่าชดเชยแก่คนงานให้เพียงพอเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการงาน
ทดแทน(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, Example: ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน, Thai Definition: แทนสิ่งที่เสียไป
ทด(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. แทน, ทดแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับรางวัล[dāirap rāngwan] (v, exp) EN: be rewarded ; get a prize  FR: être récompensé ; obtenir une récompense
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
ปูนบำเหน็จ[pūn bamnet] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
รางวัล[rāngwan] (v) EN: reward ; tip  FR: récompenser
รับรางวัล[rap rāng wan] (n, exp) EN: receive a prize  FR: recevoir un prix ; être récompensé
ทด[thot] (v) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back  FR: restituer ; redonner
ตกรางวัล[tokrāngwan] (v) EN: give a prize (to) ; give a reward (to) ; offer a reward  FR: récompenser
ตอบแทน[tøpthaēn] (v) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate  FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOMPENSE R EH1 K AH0 M P EH2 N S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, / ] to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge, #256 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to compensate; pay back; to recompense, #12,178 [Add to Longdo]
报偿[bào cháng, ㄅㄠˋ ㄔㄤˊ, / ] repay; recompense, #65,424 [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, <span class='pronunc-pinyin'>è yǒu è bào</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ ㄧㄡˇ ㄜˋ ㄅㄠˋ</span>, ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, / ] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückerstattung { f }recompense [Add to Longdo]
belohnen | belohnend | belohnt | belohnt | belohnteto recompense | recompensing | recompensed | recompenses | recompensed [Add to Longdo]
zurückerstattento recompense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (n) (obsc) wage; recompense [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u, vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
損失を償う[そんしつをつぐなう, sonshitsuwotsugunau] (exp, v5u) to recompense for a loss [Add to Longdo]
報い;酬い[むくい, mukui] (n) reward; recompense; return; punishment; retribution [Add to Longdo]
報いる(P);酬いる[むくいる, mukuiru] (v1, vt) (See 報う) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]
報う(P);酬う[むくう, mukuu] (v5u, vt) (See 報いる) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]
報酬[ほうしゅう, houshuu] (n) remuneration; recompense; reward; toll; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recompense \Rec"om*pense\ (r[e^]k"[o^]m*p[e^]ns), v. t. [imp. &
   p. p. {Recompensed} (-p?nst); p. pr. & vb. n. {Recompensing}
   (-p?n`s?ng).] [F. r['e]compenser, LL. recompensare, fr.L.
   pref. re- re- + compensare to compensate. See {Compensate}.]
   1. To render an equivalent to, for service, loss, etc.; to
    requite; to remunerate; to compensate.
    [1913 Webster]
 
       He can not recompense me better.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To return an equivalent for; to give compensation for; to
    atone for; to pay for.
    [1913 Webster]
 
       God recompenseth the gift.      --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       To recompense
       My rash, but more unfortunate, misdeed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give in return; to pay back; to pay, as something
    earned or deserved. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Recompense to no man evil for evil.  --Rom. xii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To repay; requite; compensate; reward; remunerate.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top