ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattled

R AE1 T AH0 L D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattled-, *rattled*, rattl, rattle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The traders who are involved in the market are not guys who are whose moral fibre when it comes to environmental conditions are going to be rattled at allผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในตลาด (คาร์ลตัน บราวน์ นายหน้าค้าสินค้าโภคภัณฑ์) ไม่ใช่คนที่--- ธรรมะธรรมโม The Corporation (2003)
I was rattled. I was shook up.ผมตกใจ ผมตัวสั่นไปหมด 1408 (2007)
You know,it's interesting how you don't seem rattled at all by our current accommodations.รู้มั้ย มันน่าสนใจนะที่แกไม่ได้ตกแต่งห้องให้ดูดีเลย Call Waiting (2007)
But see now, Danny boy is rattled.แต่ว่าตอนนี้ หนุ่มน้อยแดนนี่ เริ่มสั่นแล้ว RocknRolla (2008)
But, you know if you said you were rattled, we could take the rest of the day off.แต่ คุณรู้ไหม ถ้าคุณบอกว่าคุณเสียขวัญ เราก็โดดงานได้ทั้งวันเลย The Dark Knight (2008)
The Leafs look rattled without Roanoke.ดูเหมือนว่าการขาดโรอาโน้ค ทำให้ลีฟส์ตกที่นั่งลำบากซะแล้ว The Love Guru (2008)
Aucklanders ducked for cover last night as the latest in a... series of small earthquakes rattled the region.เจ้าหน้าที่เมืองออคแลนด์แจ้งว่า เมื่อคืนนี้เป็นครั้งล่าสุดใน... ชุดของ แผ่นดินไหวขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ Under the Mountain (2009)
Well, we must be doing something right if we've rattled Senator Burtoni.เราคงมาถูกทางแล้วละ วุฒิฯ เบอร์โตนีเป็นซะขนาดนี้ Senate Murders (2010)
Look, I get it. You're rattled.ฟังนะ ฉันเข้าใจว่านายกำลังว้าวุ่น You Can't Handle the Truth (2010)
I apologize if I seem rattled.ฉันขอโทษ ที่มารบกวน Plan B (2010)
Percy's rattled.เพอร์ซี่ดูว้าวุ่น... The Guardian (2010)
Look, I'm just trying to get you rattled, give you an idea what it's like when the shit starts to fly.ฟังนะผมแค่พยายามจะให้ คุณฝึกเร็วขึ้น มันเป็นไอเดียที่ดี มันเหมือนเวลาที่จะเริ่ม บิน Secrets (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rattledHe angrily rattled the locked door.
rattledShe got rattled by the stupid question.
rattledThe bus rattled as we drove along the bumpy road.
rattledThe party leader rattled on at great length about future policies.
rattledThe storm rattled the shutters.
rattledThe wind was so strong that the windows rattled.
rattledTom slept peacefully as the underground train rattled on its way.
rattledTrains rattled overhead.

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTLED    R AE1 T AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattled    (v) rˈætld (r a1 t l d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle \Rat"tle\ (r[a^]t"t'l), v. i. [imp. & p. p. {Rattled}
   (-t'ld); p. pr. & vb. n. {Rattling} (-tl[i^]ng).] [Akin to D.
   ratelen, G. rasseln, AS. hr[ae]tele a rattle, in
   hr[ae]telwyrt rattlewort; cf. Gr. kradai`nein to swing, wave.
   Cf. {Rail} a bird.]
   1. To make a quick succession of sharp, inharmonious noises,
    as by the collision of hard and not very sonorous bodies
    shaken together; to clatter.
    [1913 Webster]
 
       And the rude hail in rattling tempest forms.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       'T was but the wind,
       Or the car rattling o'er the stony street. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive or ride briskly, so as to make a clattering; as,
    we rattled along for a couple of miles. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. To make a clatter with the voice; to talk rapidly and
    idly; to clatter; -- with on or away; as, she rattled on
    for an hour. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rattled
   adj 1: thrown into a state of agitated confusion; (`rattled' is
       an informal term) [syn: {flustered}, {hot and
       bothered(p)}, {perturbed}, {rattled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top