ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raspberry

R AE1 Z B EH2 R IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raspberry-, *raspberry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raspberry[N] ราสเบอร์รี่ (ผลไม้ลูกเล็กๆ สีแดงหรือดำรสหวาน)
raspberry[SL] ตด, See also: ผายลม, Syn. to blow a raspberry tart
raspberry ripple[SL] หัวนม
raspberry ripple[SL] คนที่มีร่างกายผิดปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raspberry(แรซ'เบอรี) n. ผลไม้ (ต้นไม้) เล็ก ๆ /รสเปรี้ยวจำพวก Rubus, สีม่วงแดงอมดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
raspberry(n) ลูกราสเบอรี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got raspberry jam, an apple tart....เรามีแยมราสเบอร์รี่มีแอ๊ปเปิ้ลทาร์ด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
How do you feel about little raspberry kites?คิดอย่างไรกับว่าวรัสเบอรรี่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And, uh, I will have a- a blue raspberry Slushee.และ เอ่อ ผมขอ.. ขอสลัชชี่ราสเบอร์รี่ Little Miss Sunshine (2006)
- Bottom shelf, raspberry pie. - Okay.ชั้นล่างเป็นพายราสเบอรี่ โอเค Rescue Dawn (2006)
A chocolate souffle, drizzled with a raspberry coulis. And February's issue is devoted entirely to creme fraiche!อู๊ แล้วเล่มเดือนกุมภา เราจะอุทิศทั้งหมดให้กับ Grin and Bear It (2007)
Raspberry or blue?บลู หรือ แรสเบรี่ ? Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
I like Korean raspberry wine.ฉันชอบไวน์ราสเบอร์รี่เกาหลี Unstoppable Marriage (2007)
- I got two dudes that turned into raspberry slushy and flushed down my toilet.- ฉันเจอลูกค้า 2 คน น้ำไขสมองนั่นเรี่ยราดไปทั่ว และตกลงไปในชักโครกผม A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
It's, um, it's Rootin' Raspberry-flavored Hi-C.มันคือ, อืม, มันคือ รูทินรสราสเบอรี่ที่มีวิตามินC สูง Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Rootin' Raspberry?รูทิน ราสเบอรี่เหรอ? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
One raspberry-banana milkshake, extra cherries, just the way you like it.กล้วยกับลาสเบอรี่ปั่นจ้ะ พิเศษเชอรี่ของโปรดลูกเลย Taken (2008)
And for dessert, a raspberry Bavarian cream.และสำหรับชองหวาน ราสเบอรี่ บาวาเีรียนครีม Julie & Julia (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
RASPBERRY    R AE1 Z B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raspberry    (n) rˈaːzbəriː (r aa1 z b @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山莓[shān méi, ㄕㄢ ㄇㄟˊ, ] raspberry [Add to Longdo]
木莓[mù méi, ㄇㄨˋ ㄇㄟˊ, ] raspberry [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himbeere {f} | Himbeeren {pl}raspberry | raspberries [Add to Longdo]
Himbeersaft {m}raspberry juice [Add to Longdo]
Himbeerstrauch {m}raspberry bush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フランボワーズ[, furanbowa-zu] (n) (See ラズベリー) raspberry (fre [Add to Longdo]
ラズベリー[, razuberi-] (n) raspberry [Add to Longdo]
海老殻苺[えびがらいちご;エビガライチゴ, ebigaraichigo ; ebigaraichigo] (n) (uk) Japanese wineberry (Rubus phoenicolasius Maxim.); wine raspberry; wineberry [Add to Longdo]
構苺;梶苺[かじいちご;カジイチゴ, kajiichigo ; kajiichigo] (n) (uk) Rubus trifidus (species of raspberry) [Add to Longdo]
紅葉苺[もみじいちご;モミジイチゴ, momijiichigo ; momijiichigo] (n) (uk) Rubus palmatus var. coptophyllus (specific variety of raspberry) [Add to Longdo]
草苺[くさいちご;クサイチゴ, kusaichigo ; kusaichigo] (n) (uk) Rubus hirsutus (species of raspberry) [Add to Longdo]
大薔薇苺[おおばらいちご;オオバライチゴ, oobaraichigo ; oobaraichigo] (n) a variety of raspberry (Rubus croceacanthus H. Lev.) [Add to Longdo]
冬苺[ふゆいちご;フユイチゴ, fuyuichigo ; fuyuichigo] (n) (uk) Rubus buergeri (species of raspberry) [Add to Longdo]
苗代苺[なわしろいちご;ナワシロイチゴ, nawashiroichigo ; nawashiroichigo] (n) (uk) native raspberry (Rubus parvifolius) [Add to Longdo]
木苺;木莓;懸鉤子[きいちご;キイチゴ, kiichigo ; kiichigo] (n) (uk) raspberry (any plant of genus Rubus, esp. Rubus palmatus var. coptophyllus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raspberry \Rasp"ber*ry\ (r[a^]z"b[e^]r*r[y^]; 277), n. [From E.
   rasp, in allusion to the apparent roughness of the fruit.]
   (Bot.)
   (a) The thimble-shaped fruit of the {Rubus Idaeus} and other
     similar brambles; as, the black, the red, and the white
     raspberry.
   (b) The shrub bearing this fruit.
     [1913 Webster]
 
   Note: Technically, raspberries are those brambles in which
      the fruit separates readily from the core or
      receptacle, in this differing from the blackberries, in
      which the fruit is firmly attached to the receptacle.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raspberry
   n 1: woody brambles bearing usually red but sometimes black or
      yellow fruits that separate from the receptacle when ripe
      and are rounder and smaller than blackberries [syn:
      {raspberry}, {raspberry bush}]
   2: red or black edible aggregate berries usually smaller than
     the related blackberries
   3: a cry or noise made to express displeasure or contempt [syn:
     {boo}, {hoot}, {Bronx cheer}, {hiss}, {raspberry}, {razzing},
     {razz}, {snort}, {bird}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top