Search result for

ranters

(63 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ranters-, *ranters*, ranter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ranters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ranters*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warranter[N] ผู้รับรอง, See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warranter(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm William, William Tranter but everyone calls me Billy.ผมวิลเลี่ยม ทรานเตอร์ แต่ใครๆ เรียกว่าบิลลี่ This Beautiful Fantastic (2016)
Billy Tranter.บิลลี่ ทรานเตอร์ This Beautiful Fantastic (2016)
William Tranter!วิลเลี่ยม ทรานเตอร์ This Beautiful Fantastic (2016)
All right, O'Flaherty. What's your excuse this time, you ignorant immigrant lump?Was für eine Entschuldigung hast du dieses Mal, du ignoranter lmmigrant? The Hallelujah Trail (1965)
Now, listen, Mike, you bigoted, ignorant...Hören Sie, Sie ignoranter, scheinheiliger... Cast a Giant Shadow (1966)
No, I think there's too much of that sort of thing in the world.Ich finde, dass man da toleranter sein müsste. The Scent of Fear (1967)
That Prince is a very tolerant dog.Dass Prince ein sehr toleranter Hund ist. Judy and the Gorilla (1967)
We are a tolerant state, but our affections can change,Wir sind ein toleranter Staat, aber unsere Vorlieben können sich ändern. A Dandy in Aspic (1968)
You better get away or I'll bash you in the face, you ignorant...Hau lieber ab, sonst gibt's was auf die Fresse, du ignoranter... McCabe & Mrs. Miller (1971)
They are a lot more permissive these days than they used to be.Man ist heute viel toleranter als früher. Party Political Broadcast (1974)
You have to be a bit more tolerant.Du musst ein etwas toleranter sein. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)
You are one ignorant son of a bitch, Dr. Raglan.Sie sind ein ignoranter Hurensohn, Dr. Raglan. The Brood (1979)
I'm a tolerant man, except when it comes to holding' a grudge.Bin ein toleranter Mensch, außer wenn ich grolle. Popeye (1980)
I am a tolerant man.Ich bin ein toleranter Mann. Amadeus (1984)
Linda, you've got to get hold of yourself. All right, all right. Splash a little cold water on your face and pull yourself together.Und schon gar nicht ein ignoranter alter Mann wie dein Großvater, der nach der achten Klasse von der Schule gegangen ist. Close Encounters of the Heavenly Kind (1986)
- And you are an old, cruel, ignorant man!Und Ihr seid ein alter, grausamer, ignoranter Mann. The Last Emperor (1987)
I'm a tolerant man,... but I do not tolerate disrespect.Ich bin ein toleranter Mensch, vertrage jedoch keine Unhöflichkeit. The Big Goodbye (1988)
And Tim Tranter drank soup here out of a cup with a straw when his jaw was broken.Und Tim Tranter trank hier Suppe durch einen Strohhalm, als er sich den Kiefer brach. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
I wanna look him straight in the eye and tell him what a cheap, lying, no good, rotten, four-flushing low-life, snake-licking, dirt-eating, inbred, overstuffed ignorant, bloodsucking, dog-kissing, brainless, dickless, hopeless heartless, fat-assed, bug-eyed, stiff-legged, spotty-lipped worm-headed sack of monkey shit he is!Ich will ihm in die Augen sehen und ihm sagen, was für ein billiger, lügender, nichtsnutziger, mieser, gemeiner, demütigender, lausiger, übergewichtiger, ignoranter, blutsaugender, hirnloser, schwanzloser, hoffnungsloser, herzloser, fetter, steifbeiniger, blöd aussehender wurmstichiger Sack voller Affenscheiße er ist. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Now, I am a tolerant man.Nun, ich bin ein toleranter Mann. Episode #1.2 (1990)
Quadrant recognition active.Quadranterkennung aktiv. Darkman (1990)
Why, you ignorant, ungrateful, unfeeling,Warum, du ignoranter, undankbarer, gefühlloser, The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I was running away from my own demons at the time, so I was a bit more tolerant.Ich war auf der Flucht vor meinen eigenen Dämonen und deshalb toleranterThe Regulator (1993)
I work at Dennis Brothers... fish supply.Toleranter sein gegen andere. Heavenly Creatures (1994)
Ignorant populist bullshit!- Ignoranter populistischer Dreck! Speechless (1994)
A mindless barbarian.Ein ignoranter Barbar. Braveheart (1995)
You stupid, ignorant motherfucker! Brothers?- Du dummer, ignoranter Wichser! Clockers (1995)
I don't understand you. You're a broad-minded guy.Du bist doch ein toleranter Kerl! Mighty Aphrodite (1995)
The pushy little...Penetranter, kleiner...! Gods and Monsters (1998)
- Ignorant arsehole.- Ignoranter Armleuchter. Lautrec (1998)
We would be more tolerant of the strange.Möglicherweise wären wir dann toleranterHappy Trails (1998)
Lucky for you, this crew is a little more tolerant.Ein Glück für Sie, dass diese Crew toleranter ist. Da sind Sie. Infinite Regress (1998)
Women are more tolerant but that's good.Frauen sind toleranter, aber das ist gut. All About My Mother (1999)
It's a shame how one ignorant man can stand in the way of progress.Ein ignoranter Mann steht dem Fortschritt im Weg. 11:59 (1999)
As for you, Miss Sherman... I think you could be a little more tolerant of other people's opinions.Und Sie, Miss Sherman... sollten gegenüber den Meinungen anderer toleranter sein. Cruel Intentions 2 (2000)
You're a stuck-up,intolerant snob, Nelle.Nein. Du bist ein intoleranter Snob. Pursuit of Loneliness (2000)
You ignorant, servile scum!Ihr ignoranter, unterwürfiger Abschaum! Why We Fight (2001)
You ignorant amateur don't have the faintest idea of science!Du ignoranter Amateur hast keine Ahnung von Wissenschaft! Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
I'm a patient man, a tolerant man. But my friend Jaz here is not.Ich bin ein geduldiger Mann, ein toleranter Mann, aber mein Freund Jaz hier ist es nicht. Blizzard of '01 (2001)
This is the only restaurant in New York opening tonight?Das ist heute in New York die einzige Restauranteröffnung? Defining Moments (2001)
- I know you think it's naive but I see it as a chance to make a difference make the world a little more tolerant.- Du hältst das vielleicht für naiv, aber ich sehe das als Chance, etwas Gutes zu tun. Damit die Welt ein wenig toleranter wird. An Open Book (2001)
That's because you're a thick, ignorant, barbarous Irish whelp.- Ja, weil du ein ignoranter, dummer, irischer Barbar bist! Gangs of New York (2002)
Your parents were meddlesome fools too.Du bist ein penetranter Dummkopf, so wie deine Eltern! Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You're more obsessive than my father. Either it's him or you're worse than him.Du bist noch penetranter als Vater, entweder er, oder du bist noch schlimmer als er. Ten (2002)
Things like punching you in the face, kicking you in the backside for being such a pompous, know-nothing asshole.Zum Beispiel daran, Ihnen eine zu verpassen... Sie in den Hintern zu treten, weil Sie ein so ignoranter Wichtigtuer waren. Johnny English (2003)
Yes, it was Ursula's meddling, mendacious, mock mate, who, along with Beatrice, had tracked her back to the Bukuvu.Ja, es war Ursulas penetranter Pseudo-Partner, der sie gemeinsam mit Beatrice nach Bukuvu verfolgt hatte. George of the Jungle 2 (2003)
We both just have to be a little more tolerant.Wir müssen nur beide ein wenig toleranter werden. Dead Girl Walking (2003)
We've grown more open-minded since the last war... but there are still Denobulans who fear Antarans.Wir sind toleranter seit dem letzten Krieg, aber noch fürchten einige Denobulaner die Antaraner. The Breach (2003)
If we become more familiar with each other's traditions, we may learn to be more tolerant, I think.Wenn wir erst einmal die Traditionen des anderen kennen, lernen wir vielleicht, toleranter zu sein. Episode #1.1 (2004)
(horns more insistent)(Hupen wird penetranterPilot (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked   FR: denteler ; cranter

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANTER    T R AE1 N T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ranter    (n) (r a1 n t @ r)
ranters    (n) (r a1 n t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garantiegeber {m}warranter [Add to Longdo]
Kanzelpauker {m}ranter [Add to Longdo]
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]
penetrant {adj} | penetranter | am penetrantestenpenetrating | more penetrating | most penetrating [Add to Longdo]
tolerant; großzügig {adj} | toleranter | am tolerantestentolerant | more tolerant | most tolerant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タランテラ[, tarantera] (n) tarantella (ita [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top