ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quotable

K W OW1 T AH0 B AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quotable-, *quotable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quotable[ADJ] อ้างอิงได้, See also: กล่าวถึงได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quotable(โคว'ทะเบิล) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้., See also: quotability n. quotableness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't make a good research subject. I'm not quotable. No quotes.ฉันไม่ได้ทำเรื่องวิจัยที่ดี ฉันไม่ได้อ้างอิง Contact (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างอิง[ADJ] referable, See also: quotable, consultative, alleged, Example: ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปตารางอ้างอิง, Thai definition: เกี่ยวกับการถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUOTABLE    K W OW1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quotable    (j) kwˈoutəbl (k w ou1 t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quotable \Quot"a*ble\ (kw[=o]t"[.a]*b'l), a.
   Capable or worthy of being quoted; as, a quotable writer; a
   quotable sentence.
   [1913 Webster] -- {Quot`a*bil"i*ty}
   (kw[=o]t"[.a]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n. --Poe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quotable
   adj 1: able or fit to be repeated or quoted; "what he said was
       not repeatable in polite company"; "he comes up with so
       many quotable phrases" [syn: {repeatable}, {quotable}]
       [ant: {unquotable}, {unrepeatable}]
   2: suitable for or worthy of quotation; "a quotable slogan";
     "his remarks are not quotable in mixed company"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top