ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quirt

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirt-, *quirt*
English-Thai: Longdo Dictionary
squirt gun(n) ปืนฉีดน้ำ, S. water pistol, water gun

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirt[N] แส้, Syn. whip
quirt[VT] เฆี่ยนด้วยแส้, See also: โบยด้วยแส้, ลงแส้, Syn. whip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quirt(เควิร์คทฺ) n. แส้ควบม้า,แส้ม้า. vt. ตีด้วยแส้ม้า
squirt(สเควิท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,พุ่ง,ฉีดให้เปียก,พ่นให้เปียก,บุคคลที่ไม่สำคัญและน่ารำคาญ,บุคคลร่างเล็ก, Syn. spurt,jet,stream

English-Thai: Nontri Dictionary
quirt(n) แส้ม้า
squirt(vi) พุ่ง,ฉีด,เล็ด,พ่น
squirt(vt) ฉีด,สูบน้ำออก,พ่น,พุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler

Japanese-English: EDICT Dictionary
海鞘;老海鼠[ほや;ホヤ, hoya ; hoya] (n) (uk) sea squirt; ascidian [Add to Longdo]
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on [Add to Longdo]
水鉄砲[みずでっぽう, mizudeppou] (n) water pistol; squirt gun; water gun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quirt \Quirt\ (kw[~e]rt), n.
   A rawhide whip plaited with two thongs of buffalo hide. --T.
   Roosevelt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirt
   n 1: whip with a leather thong at the end

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top