ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quicklime

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quicklime-, *quicklime*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quicklime(n) ปูนขาวที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ, Syn. lime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quicklimequicklime, ปูนดิบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
quicklimeปูนดิบ, ดู calcium oxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูน[pūn] (n) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement  FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quicklime (n) kwˈɪklaɪm (k w i1 k l ai m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
石灰[せっかい(P);いしばい, sekkai (P); ishibai] (n,adj-no) lime; quicklime; caustic lime; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [AS. l[imac]m; akin to D. lijm, G. leim, OHG.
   l[imac]m, Icel. l[imac]m, Sw. lim, Dan. liim, L. limus mud,
   linere to smear, and E. loam. [root]126. Cf. {Loam},
   {Liniment}.]
   1. Birdlime.
    [1913 Webster]
 
       Like the lime
       That foolish birds are caught with.  --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Oxide of calcium, {CaO}; the white or gray,
    caustic substance, usually called {quicklime}, obtained by
    calcining limestone or shells, the heat driving off carbon
    dioxide and leaving lime. It develops great heat when
    treated with water, forming {slaked lime}, and is an
    essential ingredient of cement, plastering, mortar, etc.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Lime is the principal constituent of limestone, marble,
      chalk, bones, shells, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Caustic lime}, Calcium hydroxide or slaked lime; also, in a
    less technical sense, calcium oxide or quicklime.
 
   {Lime burner}, one who burns limestone, shells, etc., to make
    lime.
 
   {Lime pit}, a limestone quarry.
 
   {Lime rod}, {Lime twig}, a twig smeared with birdlime; hence,
    that which catches; a snare. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quicklime \Quick"lime\, n. [See {Quick}, a.] (Chem.)
   Calcium oxide; unslacked lime; -- so called because when wet
   it develops great heat. See 4th {Lime}, 2.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quicklime
   n 1: a white crystalline oxide used in the production of calcium
      hydroxide [syn: {calcium oxide}, {quicklime}, {lime},
      {calx}, {calcined lime}, {fluxing lime}, {unslaked lime},
      {burnt lime}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top