ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queen bee

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queen bee-, *queen bee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queen bee[N] นางพญาผึ้ง, See also: ผึ้งตัวเมียตัวเดียวที่วางไข่ในรังผึ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queen been. นางพญาผึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Gretchen found herself a new clique and a new queen bee to serve.และเกรทเชนค้นพบสมาคมใหม่ของเธอเอง กับผึ้งนางพญาตัวใหม่เพื่อมารับใช้ Mean Girls (2004)
I confronted my queen bee a long time ago.ผมเผชิญหน้ากับผึ้งนางพญาของผมเมื่อนานมาแล้ว 52 Pickup (2008)
The queen bee likes a thrill, yeah?ควีนบีชอบความตื่นเต้น ใช่ไหม? The Debarted (2009)
He's back. ♫ Bones 5x17 ♫ The Death of the Queen Bee Original Air Date on April 15, 2010 The "Butcher of Burtonsville"?เขากลับมาแล้ว คนแล่เนื้อแห่งมัธยมเบอร์ตันวิลล์เหรอ? The Death of the Queen Bee (2010)
It doesn't matter if you're queen bees or worker bees.ไม่ว่าคุณจะเป็นผึ้งนางพญา หรือผึ้งงาน The Homecoming Hangover (2010)
She's queen bee now.ตอนนี้เธอเป็นราชินีที่นั่นแล้ว Game Change (2011)
Similar to the relationship a queen bee shares with her worker bees.ความสัมพันธ์นี้ คล้ายๆกับ พญาผึ้ง สั่งกับผึ้งงาน นั่นแหล่ะค่ะ Resident Evil: Damnation (2012)
The queen bee serving me a latte on bent knees.ราชินีผึ้งย่อเข่าเสริฟลาเต้ให้ฉัน Return (2012)
I did see a little track and field, but the queen bee here, she saw everything.ผมได้ดูแข่งกรีฑานิดหน่อย แต่แม่สาวคนนี้นี่สิ เธอได้ดูทุกอย่างเลย The Silencer (2012)
I'm Queen Bee and I can sting like a bitch.ฉัน "ควีนบี" และฉันสามารถแทงได้อย่างเจ็บแสบมาก Dynamic Duets (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภมรี[N] queen bee, See also: female bees, Syn. ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี, Count unit: ตัว, ฝูง, Notes: (บาลี)
ภระมรี[N] queen bee, Syn. ภมรี, ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี, Count unit: ตัว, ฝูง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂王[fēng wáng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ, ] queen bee, #40,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
女王蜂[じょおうばち, jooubachi] (n) queen bee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queen \Queen\, n. [OE. quen, quene, queen, quean, AS. cw[=e]n
   wife, queen, woman; akin to OS. qu[=a]n wife, woman, Icel.
   kv[=a]n wife, queen, Goth. q[=e]ns. [root]221. See {Quean}.]
   1. The wife of a king.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman who is the sovereign of a kingdom; a female
    monarch; as, Elizabeth, queen of England; Mary, queen of
    Scots.
    [1913 Webster]
 
       In faith, and by the heaven's quene. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman eminent in power or attractions; the highest of
    her kind; as, a queen in society; -- also used
    figuratively of cities, countries, etc. " This queen of
    cities." " Albion, queen of isles." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. The fertile, or fully developed, female of social bees,
    ants, and termites.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chess) The most powerful, and except the king the most
    important, piece in a set of chessmen.
    [1913 Webster]
 
   6. A playing card bearing the picture of a queen; as, the
    queen of spades.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Queen apple}. [Cf. OE. quyne aple quince apple.] A kind of
    apple; a queening. "Queen apples and red cherries."
    --Spenser.
 
   {Queen bee} (Zool.), a female bee, especially the female of
    the honeybee. See {Honeybee}.
 
   {Queen conch} (Zool.), a very large West Indian cameo conch
    ({Cassis cameo}). It is much used for making cameos.
 
   {Queen consort}, the wife of a reigning king. --Blackstone.
 
   {Queen dowager}, the widow of a king.
 
   {Queen gold}, formerly a revenue of the queen consort of
    England, arising from gifts, fines, etc.
 
   {Queen mother}, a queen dowager who is also mother of the
    reigning king or queen.
 
   {Queen of May}. See {May queen}, under {May}.
 
   {Queen of the meadow} (Bot.), a European herbaceous plant
    ({Spir[ae]a Ulmaria}). See {Meadowsweet}.
 
   {Queen of the prairie} (Bot.), an American herb ({Spir[ae]a
    lobata}) with ample clusters of pale pink flowers.
 
   {Queen pigeon} (Zool.), any one of several species of very
    large and handsome crested ground pigeons of the genus
    {Goura}, native of New Guinea and the adjacent islands.
    They are mostly pale blue, or ash-blue, marked with white,
    and have a large occipital crest of spatulate feathers.
    Called also {crowned pigeon}, {goura}, and {Victoria
    pigeon}.
 
   {Queen regent}, or {Queen regnant}, a queen reigning in her
    own right.
 
   {Queen's Bench}. See {King's Bench}.
 
   {Queen's counsel}, {Queen's evidence}. See {King's counsel},
    {King's evidence}, under {King}.
 
   {Queen's delight} (Bot.), an American plant ({Stillinqia
    sylvatica}) of the Spurge family, having an herbaceous
    stem and a perennial woody root.
 
   {Queen's metal} (Metal.), an alloy somewhat resembling pewter
    or britannia, and consisting essentially of tin with a
    slight admixture of antimony, bismuth, and lead or copper.
    
 
   {Queen's pigeon}. (Zool.) Same as {Queen pigeon}, above.
 
   {Queen's ware}, glazed English earthenware of a cream color.
    
 
   {Queen's yellow} (Old Chem.), a heavy yellow powder
    consisting of a basic mercuric sulphate; -- formerly
    called {turpetum minerale}, or {Turbith's mineral}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queen bee
   n 1: fertile egg-laying female bee

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top