Search result for

โฆษณาชวนเชื่อ

(29 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฆษณาชวนเชื่อ-, *โฆษณาชวนเชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาชวนเชื่อ[V] propagate, See also: spread, Syn. เผยแพร่, Example: บริษัทเทปโฆษณาชวนเชื่อให้วัยรุ่นซื้อเทปจากบริษัท, Thai definition: การเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฆษณาชวนเชื่อก. เผยแพร่อุดมการณ์หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nazi propagandaโฆษณาชวนเชื่อของนาซี [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propaganda, Chineseโฆษณาชวนเชื่อของจีน [TU Subject Heading]
Propaganda, Germanโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมัน [TU Subject Heading]
Propaganda, Internationalโฆษณาชวนเชื่อระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
But my dad says all media's western propagandaแต่พ่อบอกว่าสื่อตะวันตกชอบโฆษณาชวนเชื่อ Introduction to Film (2009)
What did your mother call it, my little bait and switch?แม่คุณเรียกมันว่าอะไรน่ะ โฆษณาชวนเชื่อเหรอ Pilot (2010)
You really want to try to sell a DEA agent some ill-prepared, half-assed, full-of-holes story about how we suddenly have enough money to buy a car wash?ถ้าคุณอยากจะโฆษณาชวนเชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ป.ป.สจริงๆ การเตรียมแผนล่วงหน้า ไม่ได้วางแผนเต็มที่ ของขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบของเรื่อง Bullet Points (2011)
That's how we'll sell it, and we both look bad.นั่นแหล่ะที่เราต้องโฆษณาชวนเชื่อ และมันทำให้เราทั่งคู่ดูย่ำแย่ Bullet Points (2011)
You all got hyped up by that one from Egypt.พวกเธอทุกคนถูกโฆษณาชวนเชื่อโดยเจ้า... ...เจ้าอียิปต์ De Marathon (2012)
From a propaganda point of view, a lot of attention gonna be paid to this and a lot of ink spilled.เพื่อประโยชน์ของโฆษณาชวนเชื่อ ทุกหนังสือพิม ทุกบันทึก ต้องมีคนพูดถึงมันเยอะแน่ๆ Red Tails (2012)
Danger turned into propaganda.อันตรายกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อ Pacific Rim (2013)
The dean wants a propaganda film, but I intend to explore all sides of this serious issue, including those who don't think it's a serious issue.คณบดีต้องการหนังโฆษณาชวนเชื่อ แต่ผมตั้งใจที่จะสำรวจทุกด้าน ของประเด็นสำคัญนี้ รวมถึงคนที่ไม่คิดว่ามันสำคัญด้วย Advanced Documentary Filmmaking (2013)
She writes ini so many languages, it could be dangerous propaganda.เธอเขียนนี้หลาย ๆ ภาษาก็อาจเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นอันตราย Decline of an Empire (2014)
So we're gonna shoot a series of propaganda clips, propos, I like to call them, on The Mockingjay.เราจะถ่ายคลิป เป็นโฆษณาชวนเชื่อแบบซีรี่ส์ ฉันชอบเป็นแบบนั้น ในนามม็อกกิ้งเจย์ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Advertising trivializes;โฆษณาชวนเชื่อน่ะสิ Hassun (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hype[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, See also: โฆษณา
quack[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, Syn. fraudulent advertising, Ant. trustworthy advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham

English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top