ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forejudge

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forejudge-, *forejudge*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forejudge มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forejudge*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forejudge[VI] ด่วนตัดสิน (คำทางการ)
forejudge[VT] ด่วนตัดสิน (คำทางการ), Syn. prejudge

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Voraus entscheiden; im voraus entscheiden [alt] | im Voraus entscheidend | im Voraus entschieden | entscheidet im Voraus | entschied im Vorausto forejudge | forejudging | forejudged | forejudges | forejudged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forejudge \Fore*judge"\, v. t. [Fore + judge.]
   To judge beforehand, or before hearing the facts and proof;
   to prejudge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forejudge \Fore*judge"\, v. t. [For forjudge, fr. F. forjuger;
   OF. fors outside, except + F. juger to judge.] (O. Eng. Law)
   To expel from court for some offense or misconduct, as an
   attorney or officer; to deprive or put out of a thing by the
   judgment of a court. --Burrill.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top