ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polychrome

P AA1 L IH0 K R OW2 M   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polychrome-, *polychrome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polychrome[ADJ] หลายสี, See also: ประดับด้วยหลายสี, Syn. multicolor, varicolored, Ant. solid-colored
polychrome[N] สิ่งที่มีหลายสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polychrome(พอล'ลีโครม) adj. หลายสี,ประดับด้วยหลายสี. n. สิ่งที่มีหลายสี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายสี[adj.] (lāi sī) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome

CMU English Pronouncing Dictionary
POLYCHROME    P AA1 L IH0 K R OW2 M
POLYCHROME    P AA1 L IY0 K R OW2 M

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polychrome \Pol"y*chrome\, n. [Poly- + Gr. ? color.] (Chem.)
   Esculin; -- so called in allusion to its fluorescent
   solutions. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polychrome \Pol"y*chrome\, a. [Cf. F. polychrome.]
   Executed in the manner of polychromy; as, polychrome
   printing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polychrome
   adj 1: having or exhibiting many colors [syn: {polychromatic},
       {polychrome}, {polychromic}]
   n 1: a piece of work composed of or decorated in many colors
   v 1: color with many colors; make polychrome [syn: {polychrome},
      {polychromize}, {polychromise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top