ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

playact

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -playact-, *playact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
playact[VI] แสดงละคร, Syn. perform
playact[VI] เสแสร้ง, See also: ทำให้หลงเชื่อ, Syn. pretend
playact[VT] ดัดแปลงเป็นบทละคร, See also: ทำเป็นบทละคร, Syn. dramatise

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 playact \playact\ v. i.
   To perform on a stage or theater.
 
   Syn: act, play, roleplay.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 playact
   v 1: perform on a stage or theater; "She acts in this play"; "He
      acted in `Julius Caesar'"; "I played in `A Christmas
      Carol'" [syn: {act}, {play}, {roleplay}, {playact}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top