Search result for

planning

(72 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planning-, *planning*, plann
English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
family planningn. การคุมกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planningการวางแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planning, cityการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning-programming-budgeting systemงบประมาณแบบแสดงแผนงาน [ดู programme budgeting] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planningระบบการวางแผน [เศรษฐศาสตร์]
Planningการจัดทำงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Planningการทำแผนงาน [เศรษฐศาสตร์]
Planningการวางแผน [TU Subject Heading]
Planning in childrenการวางแผนในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And how exactly are you planning to do that? By showing up.และนายมีแผนอ่ะไร/ฉันจะทำให้ดูเอง New Haven Can Wait (2008)
So who are you planning to share it with?งั้น ใครกันที่เธอคิดว่าอยากให้มาร่วมยินดีด้วย ? Pret-a-Poor-J (2008)
I've been planning it for months. I was just tired and dehydrated andฉันวางแผนมันนานเป็นเดือนๆ ฉันแค่เหนื่อยและขาดน้ำ และ Dying Changes Everything (2008)
I know what you're planning to do.แม่รู้ว่าลูกมีแผนอะไร? The Moment of Truth (2008)
I'm planning to go somewhere tomorrowพรุ่งนี้ข้าตั้งใจจะไปสถานที่แห่งหนึ่ง Portrait of a Beauty (2008)
She was planning a public performance, but she was conned out of 300 million won.เธอวางแผนจะเปิดการแสดงต่อชุมชน แต่เธอกลับถูกหลอกเอาเงิน 300 ล้านวอน Beethoven Virus (2008)
This planning has been well thought out.แผนนี้น่าจะไปได้ดีนะ Beethoven Virus (2008)
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
Do you think they were planning on blowing up the palace?เจ้าคิดว่าพวกเขาวางแผนที่จะระเบิดพระราชวังอย่างนั้นรึ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
A coup. They were planning a coup.การกบฏ พวกเขาวางแผนที่จะก่อกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm planning to start over again.ฉันวางแผนที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง Heartbreak Library (2008)
I was planning to call you.ฉันว่าจะโทรหาคุณ Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
planningAre you planning on staying long in Berlin?
planningAre you planning to take part in the meeting?
planningHe belongs to the planning section.
planningHe is an expert in the area of city planning.
planningHe is now planning to study abroad next year.
planningHe is planning to develop his business.
planningHe is planning to go home on leave.
planningHe is planning to launch his business.
planningHe works in the planning section.
planningHow much is the car you are planning to buy?
planningI am planning on studying and playing the flute by turns.
planningI am planning to call on Mary the day after tomorrow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
การวางแผน[n.] (kān wāngphaēn) EN: planning ; plan   FR: planning [m] (anglic.) ; planification [f] ; plan [m]
การวางแผนการผลิต[n. exp.] (kān wāngphaēn kān phalit) EN: production planning   FR: planning de production [m] ; planification de la production [f]
การวางแผนโครงการ[n. exp.] (kān wāngphaēn khrōngkān) EN: project planning   
การวางแผนกลยุทธ์[n. exp.] (kān wāngphaēn konlayut) EN: strategic nplanning   FR: plan stratégique [m]
การวางแผนในระยะสั้น [n. exp.] (kān wāngphaēn nai raya san) EN: short-term planning   
การวางแผนในระยะยาว[n. exp.] (kān wāngphaēn nai raya yāo) EN: long-term planning   
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngphaēn raya pānklāng) EN: intermediate range planning   
การวางแผนระยะสั้น [n. exp.] (kān wāngphaēn raya san) EN: short range planning   
การวางแผนระยะยาว[n. exp.] (kān wāngphaēn raya yāo) EN: long-rang planning ; long-range plan   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANNING    P L AE1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planning    (v) (p l a1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauaufsichtsrecht {n}planning control law [Add to Longdo]
Planungsleitfaden {m}planning guide [Add to Longdo]
Planungsprozess {m}planning process [Add to Longdo]
Planungsschritte {pl} einer Baumaßnahmeplanning steps of a constructional project [Add to Longdo]
Planungsstadium {n}planning stage [Add to Longdo]
Planungsübungen {pl}planning tutorials [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンプランニング[, o-punpuranningu] (n) open planning [Add to Longdo]
カラープランニング[, kara-puranningu] (n) color planning; colour planning [Add to Longdo]
キャパシティプランニング[, kyapashiteipuranningu] (n) {comp} capacity planning [Add to Longdo]
グリッドプラニング[, guriddopuraningu] (n) grid planning [Add to Longdo]
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] (n) {comp} network planning [Add to Longdo]
ファイナンシャルプランニング[, fainansharupuranningu] (n) financial planning [Add to Longdo]
プラニング[, puraningu] (n) planning [Add to Longdo]
プランニング[, puranningu] (n) planning; (P) [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] (n) {comp} project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] (n) {comp} project planning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规划局[guī huà jú, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˊ, / ] planning department [Add to Longdo]
谋事在人,成事在天[móu shì zài rén, ㄇㄡˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ, cheng2 shi4 zai4 tian1, / ] planning is with man, accomplishing with heaven (成语 saw); Man proposes but God disposes. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, v. t. [imp. & p. p. {Planned}; p. pr. & vb. n.
   {Planning}.]
   1. To form a delineation of; to draught; to represent, as by
    a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as,
    to plan the conquest of a country.
    [1913 Webster]
 
       Even in penance, planning sins anew. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planning
   n 1: an act of formulating a program for a definite course of
      action; "the planning was more fun than the trip itself"
   2: the act or process of drawing up plans or layouts for some
     project or enterprise
   3: the cognitive process of thinking about what you will do in
     the event of something happening; "his planning for
     retirement was hindered by several uncertainties" [syn:
     {planning}, {preparation}, {provision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top