ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pithy

P IH1 TH IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pithy-, *pithy*
English-Thai: Longdo Dictionary
pithy(adj) มีสาระ เช่น For many years I have collected quips, quotes, and pithy sayings.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pithy[ADJ] ซึ่งได้ใจความ, See also: ซึ่งรวบรัด, Syn. brief, compact, Ant. lengthy, long

English-Thai: Nontri Dictionary
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's easier to be pithy on iChat.ฉันรู้ มันจะง่ายกว่านี้ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
'Cause everything went just pithy last year when he was on the case.เพราะปีที่แล้วทุกอย่างดูน่าเชื่อถือ ตอนเขาทำคดีนั้น Control (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PITHY P IH1 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pithy (j) pˈɪθiː (p i1 th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kernig; prägnant {adj} | kerniger | am kernigstenpithy | more pithy | most pithy [Add to Longdo]
markig {adj} | markiger | am markigstenpithy | pithier | pithiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寸言[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack [Add to Longdo]
寸鉄[すんてつ, suntetsu] (n) (1) short blade; small weapon; (2) epigram; pithy saying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pithy \Pith"y\, a. [Compar. {Pithier}; superl. {Pithiest}.]
   1. Consisting wholly, or in part, of pith; abounding in pith;
    as, a pithy stem; a pithy fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. Having nervous energy; forceful; cogent.
    [1913 Webster]
 
       This pithy speech prevailed, and all agreed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       In all these Goodman Fact was very short, but pithy.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Pithy gall} (Zool.), a large, rough, furrowed, oblong gall,
    formed on blackberry canes by a small gallfly
    ({Diastrophus nebulosus}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pithy
   adj 1: concise and full of meaning; "welcomed her pithy
       comments"; "the peculiarly sardonic and sententious style
       in which Don Luis composed his epigrams"- Hervey Allen
       [syn: {pithy}, {sententious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top