Search result for

piper

(51 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piper-, *piper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piper[N] คนวางท่อ
piper[N] คนเป่าปี่, See also: คนเป่าขลุ่ย, คนเป่าปี่สก๊อต, Syn. flute player, fifer, tooter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piper(ไพ'เพอะ) n. ผู้เป่าปี่หรือขลุ่ย,ผู้เป่าปี่สก๊อต,คนวางท่อ. -Phr. (pay the piper รับผิดชอบ)
sandpiper(แซนดฺ'ไพเพอะ) n. นกอีก๋อย

English-Thai: Nontri Dictionary
piper(n) คนเป่าปี่,คนเป่าขลุ่ย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Piper (Genus)ไพเพอร์ (ชื่อสกุลพืช) [TU Subject Heading]
Piper nigrumพริกไทย (พืชเครื่องเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
What does little Piper want? You want a story?อยากฟังนิทานไหม Death Race (2008)
Poor Piper... Must be hard growing up without knowing. That your father killed your mother.ไพเพอร์ผู้น่าสงสาร คงลำบากน่าดูถ้าต้องโตมารู้ความจริง ว่าพ่อของเธอเป็นคนฆ่าแม่ Death Race (2008)
I'll bring Piper by, rent a movie or something.ฉันจะพาไปเปอร์ เช่าหนังมาดูหรือะไรสักอย่าง Fa Guan (2009)
This is Lieutenant Dixon Piper. Lieutenant, this is...นี่ผู้หมวดดิกสัน ไปเปอร์ ผู้หมวดนี่... MacGruber (2010)
Everything Piper just said is correct.ถูกทุกข้อ ที่ไปเปอร์พูดมา MacGruber (2010)
Lieutenant Piper here is one of the best men we have.หมวดไปเปอร์ นี้ เป็นคนเก่งคนนึง ที่เรามี MacGruber (2010)
Look, Mac, are you sure you won't change your mind... about letting Piper here join you?เอางี้แมค นายแน่ใจ ว่านายจะไม่เปลี่ยนใจ เราจะให้ ไปเปอร์ไปร่วมทีมด้วย MacGruber (2010)
- Piper./ ไปเปอร์ MacGruber (2010)
Piper.ไปเปอร์ MacGruber (2010)
Dixon Piper, Vicki St. Elmo.ดิกสัน ไปเปอร์ , วิคกี้ เซนต์ เอลโม MacGruber (2010)
Come on, Piper. Come on, MacGruber.ไปกันเถอะ ไปเปอร์ ไปกัน แมคกรูเบอร์ MacGruber (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piperHe who pays the piper calls the tune.
piperSo it's finally time to pay the piper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะพลู[N] Piper sarmentosum Roxb., See also: Piper sarmentosum, Syn. ช้าพลู, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะพลู[n.] (chaphlū) EN: Piper Samentosum   
นกชายเลนบึง[n. exp.] (nok chāilēn beung) EN: Marsh sandpiper   FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
นกชายเลนเขียว[n. exp.] (nok chāilēn khīo) EN: Green Sandpiper   FR: Chevalier cul-blanc = Chevalier culblanc [m] ; Cul-blanc [m]
นกชายเลนกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok chāilēn kramǿm daēng) EN: Sharp-tailed Sandpiper   FR: Bécasseau à queue pointue [m] ; Bécasseau à queue fine [m] ; Bécasseau pointu [m]
นกชายเลนน้ำจืด[n. exp.] (nok chāilēn nām jeūt) EN: Wood Sandpiper   FR: Chevalier sylvain [m] ; Chevalier des bois [m]
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāilēn pāk aēn) EN: Terek Sandpiper   FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกชายเลนปากช้อน [n. exp.] (nok chāilēn pāk chøn) EN: Spoon-billed Sandpiper   FR: Bécasseau spatule [m] ; Bécasseau à spatule [m] ; Bécasseau à bec en cuiller [m]
นกชายเลนปากโค้ง[n. exp.] (nok chāilēn pāk khōng) EN: Curlew Sandpiper   FR: Bécasseau cocorli [m] ; Pélidne cocorli [m]
นกชายเลนปากกว้าง[n. exp.] (nok chāilēn pāk kwāng) EN: Broad-billed Sandpiper   FR: Bécasseau falcinelle [m] ; Bécasseau platyrhynque [m] ; Pélidne platyrhynque [m] ; Pélidne pygmée [m]
เยี่ยว[v.] (yīo) EN: pee ; paswater ; urinate ; make water   FR: uriner ; pisser (fam.) ; faire piper (fam. - enf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPER    P AY1 P ER0
PIPERS    P AY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piper    (n) (p ai1 p @ r)
pipers    (n) (p ai1 p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバ[, kaba] (n) (See カヴァ) kava (Piper methysticum); kavakava [Add to Longdo]
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P) [Add to Longdo]
ハーメルンの笛吹き男[ハーメルンのふえふきおとこ, ha-merun nofuefukiotoko] (n) the Pied Piper of Hamelin [Add to Longdo]
ピペラジン[, piperajin] (n) piperazine [Add to Longdo]
ピペリン[, piperin] (n) piperine [Add to Longdo]
ピペロナール[, piperona-ru] (n) piperonal [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
磯鷸[いそしぎ;イソシギ, isoshigi ; isoshigi] (n) (uk) common sandpiper (Actitis hypoleucos) [Add to Longdo]
黄脚鷸[きあししぎ;キアシシギ, kiashishigi ; kiashishigi] (n) (uk) grey-tailed tattler (species of sandpiper, Heteroscelus brevipes) [Add to Longdo]
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹笛者[chuī dí zhě, ㄔㄨㄟ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, ] piper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piper \Pi"per\, n. [L.]
   See {Pepper}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piper \Pip"er\, n.
   1. (Mus.) One who plays on a pipe, or the like, esp. on a
    bagpipe. "The hereditary piper and his sons." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A common European gurnard ({Trigla lyra}), having a
      large head, with prominent nasal projection, and with
      large, sharp, opercular spines.
    (b) A sea urchin ({Goniocidaris hystrix}) having very long
      spines, native of both the American and European
      coasts.
      [1913 Webster]
 
   {To pay the piper}, to bear the cost, expense, or trouble.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piper
   n 1: someone who plays the bagpipe [syn: {piper}, {bagpiper}]
   2: type genus of the Piperaceae: large genus of chiefly climbing
     tropical shrubs [syn: {Piper}, {genus Piper}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 piper
   pepper
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top