ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

philistine

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philistine-, *philistine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philistine[N] คนไร้วัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Philistineพวกฟิลิสไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have a nice day, philistines.ขอให้มีความสุขนะ พวกคนป่าเถื่อน Art Isn't Easy (2007)
There were two great armies assembled, the Israelites and the Philistines.มีกองหารยิ่งใหญ่อยู่ 2 ฝ่าย อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์ In the Valley of Elah (2007)
Anyway, the Philistines had a champion.ฝ่ายปาเลสไตน์มีแชมป์เปี้ยน In the Valley of Elah (2007)
Philistine.น่าจัดให้อีกสักดอก Chuck Versus the Third Dimension (2009)
He's already smarter than you'll ever be, philistine!เขามีอยู่แล้วอย่างชาญฉลาด กว่าที่คุณเคยจะเป็นวัฒนธรรม! Chappie (2015)
Let's not forget I'm a Philistine please.นี่ ผมก็ไร้ศีลธรรมเหมือนเขา Urge (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILISTINES    F IH1 L AH0 S T IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Philistine    (n) fˈɪlɪstaɪn (f i1 l i s t ai n)
Philistines    (n) fˈɪlɪstaɪnz (f i1 l i s t ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非利士[Fēi lì shì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC) [Add to Longdo]
非利士族[Fēi lì shì zú, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄗㄨˊ, ] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペリシテ人[ペリシテじん, perishite jin] (n) (a) Philistine; Philistine people [Add to Longdo]
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person. [Add to Longdo]
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philistine \Phi*lis"tine\, a.
   1. Of or pertaining to the Philistines.
    [1913 Webster]
 
   2. Uncultured; commonplace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philistine \Phi*lis"tine\, n. [L. Philistinus, Heb.
   Phlishth[imac], pl. Phlishth[imac]m.]
   1. A native or an inhabitant of ancient Philistia, a coast
    region of southern Palestine.
    [1913 Webster]
 
   2. A bailiff. [Cant, Eng.] [Obs.] --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. A person deficient in liberal culture and refinement; one
    without appreciation of the nobler aspirations and
    sentiments of humanity; one whose scope is limited to
    selfish and material interests. [Recent] --M. Arnold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Philistine
   adj 1: of or relating to ancient Philistia or its culture or its
       people
   2: smug and ignorant and indifferent or hostile to artistic and
     cultural values [syn: {anti-intellectual}, {philistine}]
   n 1: a person who is uninterested in intellectual pursuits [syn:
      {philistine}, {anti-intellectual}, {lowbrow}]
   2: a member of an Aegean people who settled ancient Philistia
     around the 12th century BC

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top