ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

philanthropic

F IH2 L AH0 N TH R AA1 P IH0 K   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philanthropic-, *philanthropic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philanthropic[ADJ] ใจบุญ, See also: ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน, ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์, Syn. beneficent, benevolent
philanthropic[ADJ] เกี่ยวกับการทำบุญ
philanthropical[ADJ] ใจบุญ, See also: ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philanthropic(ฟิลเลินธรอพ'พิค) adj. ใจบุญ,ใจบุญสุนทาน,มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน., Syn. philanthropical, Syn. charitable,liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
philanthropic(adj) ใจบุญสุนทาน,ใจกุศล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
philanthropic associationสมาคมการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
philanthropic purposeวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My husband was very philanthropic.My husband was very philanthropicThe O.C. (2003)
This is the new york philanthropic society'sนี่มันงานเลี้ยงการกุศลประจำปีของชาวนิวยอร์ก There Might be Blood (2008)
As head of the new york philanthropic society,เหมือนหัวข่าวของสังคมนิวยอร์ค There Might be Blood (2008)
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
Actually, I'm ingenious and philanthropic, and you're a backstabbing bitch.ความจิงแล้วฉันเป็นคนไม่ฉลาดแต่ใจดี ส่วนคุณเป็นคนทรยศ หักหลังคนอื่น The House Bunny (2008)
My father was really hoping i'd find something philanthropic to do while i'm down here.พ่อฉันหวังจริง ๆ ว่าฉันจะบริจาคเพื่อการกุศล เมื่อฉันมาที่นี่ The Wrath of Con (2009)
On behalf of the Manhattan philanthropic community, thank you, all, for coming.ในนามของชุมชนแมนฮัตตัน ขอบคุณ ท่านผู้มีเกียรติที่มา Touch of Eva (2010)
I'd be honored to carry on your philanthropic tradition.ฉันเป็นเกียรติ์มากที่จะ ได้ช่วยประเพณีการทำบุญของคุณ The Witches of Bushwick (2010)
There are philanthropic positions to secureการรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะทำให้สถานะที่ปลอดภัย While You Weren't Sleeping (2011)
And fashion sense as well as my philanthropic mandateทั้งสัญชาติญาณทางแฟชั่นและความเอื้ออารีในการปกครอง While You Weren't Sleeping (2011)
He dedicated himself to this city through his philanthropic endeavours and his newspaper, The Daily Sentinel a shining beacon of truth.เขาเสียสละให้เมืองนี้ เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์... และ นสพ.เดลี่เซนติเนล มีหน้าที่สะท้อนความจริง The Green Hornet (2011)
She's a consultant for our philanthropic concerns.เธอเป็นที่ปรึกษาด้านการกุศลของบริษัทเรา Sabotage (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
philanthropicDonations to philanthropic programs are tax-exempt.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลนิธิ[n.] (mūlanithi = mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILANTHROPIC    F IH2 L AH0 N TH R AA1 P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philanthropic    (j) fˌɪlənθrˈɒpɪk (f i2 l @ n th r o1 p i k)
philanthropicall    (a) fˌɪlənθrˈɒpɪkliː (f i2 l @ n th r o1 p i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慈善会[じぜんかい, jizenkai] (n) philanthropic society [Add to Longdo]
慈善活動[じぜんかつどう, jizenkatsudou] (n) philanthropic activity; charity work [Add to Longdo]
慈善事業[じぜんじぎょう, jizenjigyou] (n) philanthropic work; charitable enterprise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philanthropic \Phil`an*throp"ic\, Philanthropical
 \Phil`an*throp"ic*al\, a. [Cf. F. philanthropique.]
   Of or pertaining to philanthropy; characterized by
   philanthropy; loving or helping mankind; as, a philanthropic
   enterprise. -- {Phil`an*throp"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 philanthropic
   adj 1: generous in assistance to the poor; "a benevolent
       contributor"; "eleemosynary relief"; "philanthropic
       contributions" [syn: {beneficent}, {benevolent},
       {eleemosynary}, {philanthropic}]
   2: of or relating to or characterized by philanthropy; "a
     philanthropic society"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top