ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perversely

P ER0 V ER1 S L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perversely-, *perversely*, perverse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perversely[ADV] อย่างแปลกประหลาด, See also: อย่างผิดธรรมดา
perversely[ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างดื้อ, อย่างเอาแต่ใจ, อย่างหัวแข็ง, Syn. obstinately
perversely[ADV] ในทางตรงกันข้าม, Syn. contrarily

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always staring perversely at Hanazawa.น่าผิดหวังจริง The Worst First Kiss! (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERVERSELY    P ER0 V ER1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perversely    (a) pˈəvˈɜːʴsliː (p @1 v @@1 s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pervers {adv} | pervers veranlagt seinperversely | to be a pervert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出歯る[でばる, debaru] (v5r,vi) (obsc) (See 出歯亀) to behave perversely; to (sexually) assault a woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perversely \Per*verse"ly\, adv.
   In a perverse manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perversely
   adv 1: deliberately deviant; "his perversely erotic notions"
   2: in a contrary disobedient manner [syn: {perversely},
     {contrarily}, {contrariwise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top