ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perigee

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perigee-, *perigee*
Possible hiragana form: ぺりげえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perigee[N] ตำแหน่งโคจรของวัตถุในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกที่สุด, Syn. near approach, perihelion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perigeeจุดโคจรใกล้สุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perigee (n) pˈɛrɪʤiː (p e1 r i jh ii)
perigees (n) pˈɛrɪʤiːz (p e1 r i jh ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
近地点[きんちてん, kinchiten] (n) perigee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perigee \Per"i*gee\, Perigeum \Per`i*ge"um\, n. [NL. perigeum,
   fr. Gr. peri` about, near + gh^ the earth: cf. F.
   p['e]rig['e]e.] (Astron.)
   That point, in the orbit of the moon or other body orbiting
   the earth, which is nearest to the earth; -- opposed to
   {apogee}. It is sometimes, but rarely, used of the nearest
   points of bodies not orbiting the earth, such as of a comet,
   a planet, etc. Called also {epigee}, {epigeum}.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perigee
   n 1: periapsis in Earth orbit; the point in its orbit where a
      satellite is nearest to the Earth [ant: {apogee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top