ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pealing

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pealing-, *pealing*, peal
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pealing (v) pˈiːlɪŋ (p ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
俗向き[ぞくむき, zokumuki] (n,adj-no) appealing to the public; popular [Add to Longdo]
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peal \Peal\, v. i. [imp. & p. p. {Pealed} (p[=e]ld); p. pr. &
   vb. n. {Pealing}.]
   1. To utter or give out loud sounds.
    [1913 Webster]
 
       There let the pealing organ blow.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To resound; to echo.
    [1913 Webster]
 
       And the whole air pealed
       With the cheers of our men.      --Longfellow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pealing
   n 1: a deep prolonged sound (as of thunder or large bells) [syn:
      {peal}, {pealing}, {roll}, {rolling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top