ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

payola

P EY2 OW1 L AH0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payola-, *payola*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payola[N] เงินสินบน, See also: เงินสินบน, Syn. bribe, payoff
payola[SL] การติดสินบน, See also: เงินสินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payola(เพโอ'ละ) n. เงินสินบนส่วนตัว,เงินสินบนลับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll be watching all the precincts... probably got some of the boys in blue on payola too.พวกนั้นคงดักอยู่ทั่วไปหมด เผลอๆตำรวจบางคนอาจเป็นพวกมัน Shoot 'Em Up (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYOLA    P EY2 OW1 L AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  payola
      n 1: a bribe given to a disc jockey to induce him to promote a
           particular record

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top