Search result for

patinas

(42 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patinas-, *patinas*, patina
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา patinas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *patinas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patina[N] จานทองหรือเงินที่ใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู, Syn. paten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patinan. สนิมเขียว,รอยเกรอะ,คราบมันวาว,คราบ,อุปนิสัย
patinate(แพท'ทิเนท) vt. (ทำให้) กลายเป็นสนิมเขียวหรือคราบมันวาว., See also: patination n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patinaรอยคร่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe you need to reflect on a future with someone that's transgressed your normal patina.บางทีเธอก็ออกจะแปลกเหมือนกัน บางทีคุณต้องการคิดเรื่องของอนาคต Some Kinda Love (2009)
"Transgressed my normal patina"?- สโตลาสกี๊ ใช่ - สโตลาสกี๊ Some Kinda Love (2009)
What the hell's a patina?ใช่ Some Kinda Love (2009)
The nicks are deeper than the extent of the green patina.บาดแผลลึกเกินกว่า สีเขียวจะซึมเข้าไปได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
The deposit left on the clay creates this beautiful patina over time.สิ่งตกค้างจะออกจากเนื้อดินเผา สร้างความมันวาวขึ้นมาตลอดการ The Blind Banker (2010)
Takes years to build up a patina like this.ใช้เวลาเป็นปีเลยนะกว่าจะเป็นคราบแบบนี้ Repo Man (2012)
I thought the Angelo case was supposed to be given priority. When can I see a copy of your report?Die Nevil-Brothers spielen heute Abend im TIPATINAThe Big Easy (1986)
You write a pretty good report.-Großartig. Dann ab ins TIPATINA. Nein. The Big Easy (1986)
Pasupati temple Kathmandu, NEPALShiva Tempel, Pashupatinath Kathmandu, NEPAL Baraka (1992)
Pasupati Temple Kathmandu, NEPALPashupatinath Kathmandu, NEPAL Baraka (1992)
Did you know that underneath this patina of jaw-breakers and double-sided tape these are men's shoes?Wussten Sie, dass unter... dieser Patina aus Kaugummi und zweiseitigem Klebeband... Herrenschuhe stecken? Business Still Sucks (1994)
Well, first I was thinking about Patina, and then I thought about The Ivy and then I thought about someplace a little more romantic.Erst dachte ich ans "Patina", dann ans "Ivy" und dann an etwas Romantischeres. Nurse Betty (2000)
It gives a patina of romance to even a very bad painting.Er verleiht eine romantische Patina selbst einem sehr schlechten Bild. After the Funeral (2005)
One should always handle an antique vase from the inside. Otherwise the oil from the hands can damage the patina.Man sollte antike Vasen immer von innen anfassen... damit die Öle der Haut nicht die Patina zersetzen. The Pink Panther (2006)
We don't say "shabby," we say "filled with the patina of a bygone era."Das heißt nicht "schäbig" sondern "mit der Patina einer vergangenen Epoche". A Good Year (2006)
And that I had been coated in this patina of shit for the best part of my life. And the stench and the stain of it would take the rest of my life to undo. Know what I did?Dass ich den größten Teil des Lebens mit dieser Patina aus Scheiße bedeckt war... und aller Wahrscheinlichkeit nach den Rest meines Lebens brauchen würde, den Gestank und die schmutzigen Flecken wieder loszuwerden. Michael Clayton (2007)
I knew the patina of the Waldorf would shine over all my domestic properties, but it hasn't worked abroad.Ich weiß, die Patina des Waldorfs überstrahlt all meine andere inneramerikanischen Immobilien,... aber es hat im Ausland nicht funktioniert. Wee Small Hours (2009)
I see she danced with a Mr. Buxton, too!Ich erinnere mich nicht an eine so fleckige PatinaReturn to Cranford: Part Two - October 1844 (2009)
The deposit left on the clay creates this beautiful patina over time.Die Ablagerung auf dem Ton erzeugt im Laufe der Zeit diese wunderschöne PatinaThe Blind Banker (2010)
The last thing I need right now is a patina of teleport energy. I'm going.Das Letzte, was ich jetzt bräuchte, ist die Patina von Teleport-Energie, ich gehe. Closing Time (2011)
Takes years to build up a patina like this.Es braucht Jahre, um eine Patina wie diese zu bilden. Repo Man (2012)
There's a patina to the door... a bit green, even.Und die Tür hat Patina angelegt... Sogar ein bisschen grün. Good and Evil Braided Be (2016)
Ellie, the American girl (played by Valentina Lopatina)Die Amerikanerin Ellie (Walentina LopatinaThe Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks (1924)
Old Sevres style."Vieux-Sèvres-Patina." Ach! Croesus (1960)
"Old Sevres style."Louvre." "Vieux-Sèvres-Patina." Croesus (1960)
What could that mean?"Vieux-Sèvres-Patina." Croesus (1960)
Old Sevres style."Vieux-Sèvres-Patina." Croesus (1960)
- Old Sevres style?Vieux-Sèvres-Patina. Vieux-Sèvres-PatinaCroesus (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
PATINA    P AH0 T IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patina    (n) (p a1 t i n @)
patinas    (n) (p a1 t i n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patina {f}patina [Add to Longdo]
Tataupatinamu {m} [ornith.]Tataupa Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古色蒼然[こしょくそうぜん, koshokusouzen] (adj-t,adv-to) antique-looking; looking hoary with patina [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P) [Add to Longdo]
赤銅[しゃくどう, shakudou] (n) hakudo (gold-copper alloy, usu. with a blue patina) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, ] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor, #304,608 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top