ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paralleled

P EH1 R AH0 L EH2 L D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paralleled-, *paralleled*, parallel, parallele
English-Thai: Nontri Dictionary
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALLELED    P EH1 R AH0 L EH2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paralleled    (v) pˈærəlɛld (p a1 r @ l e l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海内無双[かいだいむそう, kaidaimusou] (n) unparalleled in the whole country [Add to Longdo]
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]
希代未聞[きたいみもん, kitaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unparalleled [Add to Longdo]
古今無双[ここんむそう, kokonmusou] (exp) unparalleled in history [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
国色無双[こくしょくむそう, kokushokumusou] (n,adj-no) (a woman of) unparalleled beauty; (a woman's beauty being) matchless throughout the land [Add to Longdo]
三国一[さんごくいち, sangokuichi] (n) unparalleled in Japan and China and India (unparallelled) [Add to Longdo]
史上に例を見ない[しじょうにれいをみない, shijounireiwominai] (adj-i) unparalleled in history (unparallelled) [Add to Longdo]
正確無比[せいかくむひ, seikakumuhi] (n,adj-na,adj-no) unmatched (unparalleled) accuracy [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parallel \Par"al*lel\, v. t. [imp. & p. p. {Paralleled}; p. pr.
   & vb. n. {Paralleling}.]
   1. To place or set so as to be parallel; to place so as to be
    parallel to, or to conform in direction with, something
    else.
    [1913 Webster]
 
       The needle . . . doth parallel and place itself upon
       the true meridian.          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To make to conform to something else in character,
    motive, aim, or the like.
    [1913 Webster]
 
       His life is paralleled
       Even with the stroke and line of his great justice.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To equal; to match; to correspond to. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To produce or adduce as a parallel. [R.] --Locke.
    [1913 Webster]
 
       My young remembrance can not parallel
       A fellow to it.            --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top