Search result for

pantos

(131 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pantos-, *pantos*, panto
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pantos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pantos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panto[PRF] ทั้งหมด
panto[PRF] ทั้งสิ้น
pantomime[N] ละครใบ้, Syn. dumb show, mimcry, charade
pantomist[N] ผู้แสดงละครใบ้, Syn. pantomimist, mimic, mime
pantograph[N] อุปกรณ์คัดลอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pantograph(แพน'ทะกราฟ) n. อุปกรณ์ต่อเชื่อมไฟฟ้า
pantology(แพนทอล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์ทั้งหมด., See also: pantological adj. pantologist n.
pantomime(แพน'ทะไมม) n. ละครใบ้, See also: pantomimic,adj. (mime)
pantomimist(แพน'ทะไมมิสทฺ) n. ผู้แสดงละครใบ้,ผู้ประพันธ์ละครใบ้

English-Thai: Nontri Dictionary
pantomime(n) โขน,ละครใบ้,วิจิตรทัศนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panphobia; panophobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panophobia; panphobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantographเครื่องวาดเขียนย่อขยาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantographแพนโทกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pantomimeละครแพนโทไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantophobia; panophobia; panphobia; pantaphobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantophobic-กลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantaphobia; panophobia; panphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pantographเครื่องเขียนย่อและขยายส่วน [TU Subject Heading]
Calcium Pantothenateแคลเซียมแพนโททีเนต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pantograph (jargon ) แหนบรับไฟ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker, accompanied by dignitaries from the nearby moon of Pantora, are sent to investigate the disappearance of the clone troopers on the desolate and forbidding landscape.โอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ พร้อมด้วยเหล่าผู้นำ จากดวงจันทร์ข้างเคียงนามแพนทอร่า ได้ถูกส่งตัวไปสืบสวนการหายตัว ของเหล่าโคลนทรูปเปอร์ Trespass (2009)
This is sovereign Pantora territory.แต่ข้าจะไปที่ที่ข้าได้เลือกไว้ ที่นี่เป็นอาณาเขตของประมุขแห่งแพนทอร่า Trespass (2009)
Our moon of Pantora is the only civilization in this system.ดวงจันทร์แพนทอร่าของเรา เป็นเพียงความเจริญเดียวเท่านั้นในระบบดาวนี่ Trespass (2009)
But the Jedi report to the Senate, which is Senator Chuchi of Pantora.แต่เจไดเป็นคนรายงานต่อสภาสูง ซึ่งก็คือวุฒิสมาชิกชูจิแห่งแพนทอร่า Trespass (2009)
Since the planet is uninhabited, the moon of Pantora reserves the right to continue as its protectorate.เนื่องจากดาวเคราะห์ไม่มีคนอาศัย ดวงจันทร์แห่งแพนทอร่าจึงได้สิทธิ์ ในการอารักขาดินแดนนี่ต่อไป Trespass (2009)
Do you think the Separatists're building a forward base to attack Pantora?ท่านคิดว่าพวกแบ่งแยกกำลังสร้างฐานหน้า เพื่อโจมตีแพนทอร่ารึเปล่า Trespass (2009)
And I will not let whoever it is jeopardize the security of the people of Pantora.และข้าก็จะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนที่เสี่ยงจะเป็นภัย ต่อประชาชนของแพนทอร่าหลุดรอดไปได้แน่ Trespass (2009)
Our explorers have spent much time here over the long history of Pantora.นักสำรวจของเราใช้เวลามากมายทำการค้นหาที่นี่ มาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของแพนทอร่า Trespass (2009)
I think they may have been here longer than Pantora.ข้าคิดว่าพวกเขาอาจจะอยู่ที่นี่ มานานกว่าแพนทอร่า Trespass (2009)
Listen here, you savage, this world belongs to the moon of Pantora.ฟังนะ เจ้าพวกป่าเถื่อน ดินแดนนี่ เป็นของดวงจันทร์แห่งแพนทอร่า Trespass (2009)
And as the Supreme Chairman and exalted ruler of Pantora, you will not command me to leave this planet or do anything else.และในฐานะประมุขสูงสุดและผู้นำสูงส่งแห่งแพนทอร่า เจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งข้าให้ออกไปจากดาวนี่ หรือให้ทำอะไรอย่างอื่นทั้งนั้น Trespass (2009)
This is now an internal affair of Pantora.นี่เป็นเรื่องภายในของแพนทอร่า Trespass (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)
I was hoping you could negotiate on Pantora's behalf.ข้าหวังว่าท่านคงสามารถเจรจาในนามของแพนทอร่าได้ Trespass (2009)
As my final command as chairman of Pantora,นี่เป็นคำสั่งสุดท้ายของประมุขแห่งแพนทอร่า Trespass (2009)
The Pantoran assembly has called you out of order.สภาผู้แทนแห่งแพนทอร่า ตัดสินว่าคำสั่งของท่านถือเป็นโมฆะ Trespass (2009)
That is what British pantomime?นี่มันละครใบ้ชัดๆ Ip Man 2 (2010)
Another word would be pantomime-- just for show.- คำนั้นก็ใช่ หรืออีกคำคือ... ละครใบ้ What Lies Ahead (2011)
Pantomime.ละครใบ้ What Lies Ahead (2011)
Pantomiming his wholly unexpected capture, I'm sure.ผมแน่ใจว่า ที่เขาถูกจับน่ะ ก็แค่แสดงละคร Stealing Home (2012)
Mr. Buckstone's already enquired if Maria is free for pantomime.นาย Buckstone ที่ถามแล้ว ถ้ามาเรียเป็นบริการฟรีสำหรับโขน The Invisible Woman (2013)
You use the right words, you pantomime the right behavior, but feelings never come to pass.คุณใช้คำได้ถูกต้อง คุณแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง แต่ความรู้สึกไม่เคยเข้าถึง The British Invasion (2007)
I can't find the bag with my slippers.Ich finde den kleinen Beutel mit den Pantoffeln nicht. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- He will if he doesn't wear slippers.- Außer er trägt keine Pantoffeln. Seems Like Old Times (1980)
Then you took whatever money you had left and you sunk it into the glass slipper business.Du kratzt dein letztes Geld zusammen und steckst es ins Glaspantoffelgeschäft. The Great Muppet Caper (1981)
-Put your slippers, you'll get cold!- Zieh deine Pantoffeln an. All Fired Up (1982)
My musical house slippers, right?Meine musikalischen Pantoffeln! A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Good!Schwester, hier haben Sie seine Pantoffeln und den Pyjama. Stav nouze (1983)
Or at Christmas when you can't get a job in a pantomime. But not once inside the building!Oder an Weihnachten, wenn man keinen Job... in einem Pantomimenspiel bekommen hat. The Dresser (1983)
- I feel like I should be in pipe and slippers.Ich sollte Pantoffeln tragen und Pfeife rauchen. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
You want some slippers?Willst du ein paar Pantoffeln? Beverly Hills Cop (1984)
- Hey Abdul, put your slipper's on.Hey Abdul, zieh' deine Pantoffeln an. Cannonball Run II (1984)
Talkin' tin men, walkin' scarecrows, ruby slippers.Über Blechmänner, lebendige Vogelscheuchen, Rubinpantoffeln. Return to Oz (1985)
With my ruby slippers.- Mit meinen Rubinpantoffeln. Return to Oz (1985)
Dorothy, where are those slippers now?Dorothy, wo sind diese Pantoffeln jetzt? Return to Oz (1985)
- My ruby slippers! - No.- Meine Rubinpantoffeln! Return to Oz (1985)
My ruby slippers.Nein. Nein. Meine Rubinpantoffeln. Return to Oz (1985)
I can use the ruby slippers and send you home.Ich kann die Rubinpantoffeln benutzen und dich nach Hause schicken. Return to Oz (1985)
She stole my ruby key, my powder of life and valuable antiques which she made into a flying sofa, and she's headed this way.Sie klaute mir meine Rubinpantoffeln, mein Lebenspulver und Antiquitäten, die sie zum fliegendem Sofa machte, und sie ist auf dem Weg hierher. Return to Oz (1985)
- Want me to fetch your slippers for you?- Soll ich Ihre Pantoffeln holen? - Würden Sie das tun, Sir? Aliens (1986)
Uh, what happened to your other slipper, dad?Was ist mit deinem anderen Pantoffel passiert, Dad? Invaders from Mars (1986)
I lost it. Oh, not your nice leather ones.Oh, doch nicht die schönen Lederpantoffeln... Invaders from Mars (1986)
And by popular demand, no mimes.Und wegen allgemeiner Nachfrage, keine Pantomimen. But Seriously Folks (1988)
- Yeah, the boob tube.- Ja, das Pantoffelkino. The Neutral Zone (1988)
Right, men should play second fiddle.Ein Mann soll ein Pantoffelheld sein. Chodník cez Dunaj (1989)
Another mime.Noch ein Pantomime. El Problema Grande de D.J. (1989)
Tomorrow, when I come home, I want my slippers I want my paper, before Buck.Morgen, wenn ich heimkomme, möchte ich meine Pantoffel... und meine Zeitung, bevor sie Buck bekommt. At the Zoo (1989)
He was lying just here in his dressing gown and slippers.Er lag einfach da, in seinem Morgenmantel und in den Pantoffeln. Four and Twenty Blackbirds (1989)
You have the brain of a paramecium.Du hast das Hirn eines Pantoffeltierchens. I'm There for You, Babe (1989)
Yeah, are you totally pussy-whipped or what?Ja, bist du jetzt der totale Pantoffelheld oder was? The 'Burbs (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pantoHe acted out a pantomime at the party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนชอบอยู่กับบ้าน[n. exp.] (khon chøp yū kap bān) FR: pantouflard [m] (fam.)
รองเท้าแตะ[n. exp.] (røngthāo tae) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops   FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANTON    P AE1 N T AH0 N
PANTOJA    P AA0 N T OW1 Y AH0
SPANTON    S P AE1 N T AH0 N
PANTOMIME    P AE1 N T AH0 M AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panto    (n) (p a1 n t ou)
pantos    (n) (p a1 n t ou z)
pantomime    (n) (p a1 n t @ m ai m)
pantograph    (n) (p a1 n t @ g r aa f)
pantomimes    (n) (p a1 n t @ m ai m z)
pantographs    (n) (p a1 n t @ g r aa f s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpressdruck {m} des Stromabnehmerspantograph pressure [Add to Longdo]
Dachstromabnehmer {m}pantograph [Add to Longdo]
Einholm-Dachstromabnehmer {m}single-arm pantograph [Add to Longdo]
Filzpantoffel {m}felt slipper [Add to Longdo]
Gebärdenspiel {n}gestures; gesticulation; pantomime [Add to Longdo]
Hausschuh {m}; Pantoffel {m} | Hausschuhe {pl}; Pantoffeln {pl}slipper | slippers [Add to Longdo]
Pantoffel {m} | Pantoffeln {pl}slipper; scuff | slippers [Add to Longdo]
Pantoffelheld {m} | unter dem Pantoffel stehendhenpecked husband | to be henpecked [Add to Longdo]
Pantomime {f}mime; dumb show; pantomime [Add to Longdo]
Pantomime {m,f}; Pantomimin {f}mime [Add to Longdo]
Storchenschnabel {m} (Zeichengerät)pantograph [Add to Longdo]
Storchschnabel {m} (Zeichenhilfe)pantograph [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m}pantograph [Add to Longdo]
Weihnachtsmärchen {n}pantomime; panto [Br.] [Add to Longdo]
ahmte nachpantomimed [Add to Longdo]
nachahmendpantomiming [Add to Longdo]
panthomimischpantomimic [Add to Longdo]
Er ist ein Pantoffelheld.He's a hen-pecked husband. [Add to Longdo]
Er ist wirklich ein Pantoffelheld.He is really henpecked. [Add to Longdo]
Was für ein Theater!What a pantomime! [Add to Longdo]
Rotflanken-Dschungelschnäpper {m} [ornith.]Lepanto Jungle Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショートパント[, sho-topanto] (n) short punt [Add to Longdo]
ハイパント[, haipanto] (n) high punt [Add to Longdo]
バタフライフィッシュ[, batafuraifisshu] (n) freshwater butterflyfish (Pantodon buchholzi); African butterflyfish [Add to Longdo]
パンタグラフ[, pantagurafu] (n) pantograph; (P) [Add to Longdo]
パント[, panto] (n) (abbr) punt kick (rugby); (P) [Add to Longdo]
パントキック[, pantokikku] (n) punt kick (rugby) [Add to Longdo]
パントグラフ[, pantogurafu] (n) pantograph [Add to Longdo]
パントテン[, pantoten] (n) pantothenic (acid) [Add to Longdo]
パントテン酸[パントテンさん, pantoten san] (n) pantothenic acid [Add to Longdo]
パントマイム[, pantomaimu] (n) pantomime; (P) [Add to Longdo]
パントリー[, pantori-] (n) pantry [Add to Longdo]
パントン;パントーン[, panton ; panto-n] (n) Pantone (color matching system) [Add to Longdo]
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions [Add to Longdo]
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite [Add to Longdo]
一般特恵関税[いっぱんとっけいかんぜい, ippantokkeikanzei] (n) general preferential duties; general preferential taxes [Add to Longdo]
伽芝居[とぎしばい, togishibai] (n) fairy play; pantomime [Add to Longdo]
皆脚類[かいきゃくるい, kaikyakurui] (n) (See 海蜘蛛類) pantopods [Add to Longdo]
日本人町[にほんじんまち, nihonjinmachi] (n) Japantown (esp. historical Japantowns in Southeast Asia founded in the 16th-17th centuries) [Add to Longdo]
日本町[にほんまち, nihonmachi] (n) (See 日本人町) Japantown (esp. historical Japantowns in Southeast Asia founded in the 16th-17th centuries) [Add to Longdo]
無言劇[むごんげき, mugongeki] (n) pantomime [Add to Longdo]
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki) [Add to Longdo]
黙劇[もくげき, mokugeki] (n) pantomime [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泛酸[fàn suān, ㄈㄢˋ ㄙㄨㄢ, / ] pantothenic acid, vitamin B5 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恐妻家[きょうさいか, kyousaika] Pantoffelheld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top