Search result for

palate

(55 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palate-, *palate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palate[N] เพดานปาก, Syn. velum, hard palate
palate[N] ความรู้สึกในการรับรส, Syn. taste, appetite, Ant. unsavoriness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palate(แพล'ลิท) n. เพดานปาก,รสชาต', Syn. taste ตัวอย่าง: (These grapes please my palate)
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด
hard palateเพดานปากที่แข็งส่วนหน้า,ประกอบด้วยกระดูก
soft palaten. เพดานอ่อนของช่องปาก

English-Thai: Nontri Dictionary
palate(n) เพดานปาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palateกลีบดุ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palate, cleft; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate, fallingเพดานอ่อนห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate, gothicเพดานโค้งยอดแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate, hard; palatum durumเพดานแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate, pendulous; uvulaลิ้นไก่ [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate, soft; palatum molleเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate; palatumเพดาน(ปาก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
palate; palatum; uraniscusเพดาน(ปาก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at the soft palate. What do you see?จ้องตรงเพดานปากสิ เห็นอะไรบ้างไหม? A New Day in the Old Town (2009)
My 3-D imaging suggests that a shaft shot from a speargun through the soft palate would've caused the wound.จากภาพสามมิติบ่งชี้ว่าด้ามยาวนี้ มาจากปืนฉมวก ทะลุผ่านเพดานปาก ที่เป็นสาเหตุ ให้เกิดบาดแผล Harbingers in a Fountain (2009)
I'll cleanse my palate while kevin rethinks his marriage.แล้วผมจะยอมล้างปาก ระหว่างที่นายเควินกำลังคิดทบทวนเรื่องงานแต่งของเขา Advanced Criminal Law (2009)
Does anyone have any explanation for these red stripes extending from the soft palate down the esophagus?ใครพอจะอธิบาย แถบริ้วสีแดงพวกนี้ ที่ยื่นมาจากเพดานปาก ยาวลงตามหลอดอาหารได้บ้างมั้ย? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Or just forget her and move on to a palate cleanser.หรือแค่ลืมๆเธอไปซะ และก็ไปหาน้ำยาบ้วนปากมาซักอัน The Debarted (2009)
That little boy, the village boy with the cleft palate.That little boy, the village boy with the cleft palateYour Secrets Are Safe (2010)
I seu and your brother share the same refined palate.I seu and your brother share the same refined palatePoint of No Return (2010)
Three puncture wounds in her soft palate.แผล 3 รูที่เพดานปากของเธอ The Man from the Other Side (2010)
Three puncture wounds to the soft palate.แผล 3 รูที่เพดานปาก The Man from the Other Side (2010)
Three punctures to his soft palate.มีแผล 3 รู ที่เพดานปาก The Man from the Other Side (2010)
Ohh, and so much cuter than those children with the cleft palates that you were going to pick.โอ้ และมัันน่ารักกว่าพวกเด็กเหล่านั้น ที่มีแก้มแหว่งที่ เธอกำลังเลือก Touch of Eva (2010)
Normally I open up the sinuses or the hard palate.เพดานแข็งในช่องปาก... With You I'm Born Again (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palateForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.
palateHe has a good palate for wine.
palateTheir grapes suit my palate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพดานปาก[N] palate, Example: อาการคออักเสบบางครั้งจะมีจุดเลือดออกที่เพดานปาก, Count unit: แผ่น, Thai definition: ส่วนบนของอุ้งปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากแหว่ง[n.] (pākwaeng) EN: harelip ; cleft palate   FR: bec-de-lièvre [m]
เพดานแข็ง[n. exp.] (phēdān khaeng) EN: hard palate   FR: palais dur [m] ; voûte du palais [m]
เพดานปาก[n.] (phēdān pāk) EN: palate   FR: palais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALATE    P AE1 L AH0 T
PALATES    P AE1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palate    (n) (p a1 l @ t)
palates    (n) (p a1 l @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
口蓋[こうがい, kougai] (n,adj-no) palate [Add to Longdo]
口蓋裂[こうがいれつ, kougairetsu] (n) cleft palate [Add to Longdo]
口直し[くちなおし, kuchinaoshi] (n,vs) removing a bad taste; cleansing one's palate [Add to Longdo]
硬口蓋[こうこうがい, koukougai] (n) hard palate [Add to Longdo]
上顎[うわあご;じょうがく, uwaago ; jougaku] (n) upper jaw; palate [Add to Longdo]
舌が肥える[したがこえる, shitagakoeru] (exp,v1) (See 口が肥える) to be particular about one's food; to have a discriminating palate [Add to Longdo]
軟口蓋[なんこうがい, nankougai] (n) soft palate [Add to Longdo]
箸休め[はしやすめ, hashiyasume] (n) palate-cleansing side dish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] palate; sausage [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, / ] palate; roof of the mouth [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] palate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palate \Pal"ate\, v. t.
   To perceive by the taste. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palate \Pal"ate\, n. [L. palatum: cf. F. palais, Of. also
   palat.]
   1. (Anat.) The roof of the mouth.
    [1913 Webster]
 
   Note: The fixed portion, or palate proper, supported by the
      maxillary and palatine bones, is called the hard palate
      to distinguish it from the membranous and muscular
      curtain which separates the cavity of the mouth from
      the pharynx and is called the soft palate, or velum.
      [1913 Webster]
 
   2. Relish; taste; liking; -- a sense originating in the
    mistaken notion that the palate is the organ of taste.
    [1913 Webster]
 
       Hard task! to hit the palate of such guests. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Mental relish; intellectual taste. --T. Baker.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) A projection in the throat of such flowers as the
    snapdragon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palate
   n 1: the upper surface of the mouth that separates the oral and
      nasal cavities [syn: {palate}, {roof of the mouth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top