Search result for

packing

(76 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -packing-, *packing*, pack
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
packing[N] การห่อ, See also: การบรรจุหีบห่อ, สิ่งที่ใช้ห่อสินค้า, การห่อสินค้า, กระบวนการบรรจุหีบห่อสินค้า, Syn. aggregation, collection, containing
packing case[N] ลังใส่สินค้าขนส่ง, See also: กล่องใหญ่สำหรับขนส่งสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packing๑. การยัดแน่น๒. สิ่งยัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
packingวัสดุอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
packingการอัดแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
packing densityความหนาแน่นการบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packing listรายการพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packing sealกันรั่วแบบอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Packingการบรรจุหีบห่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Packing creditสินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก [การบัญชี]
Packing Credits สินเชื่อเพื่อการส่งออก
บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก โดยผู้ส่งออก สามารถนำเอาคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือหนังสือ ยืนยันการจ่ายเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ (ดู L/C) มาเป็นหลักฐานขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ โดยปกติธนาคารจะให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกแก่ลูกค้าผู้ส่งออกที่ธนาคารเชื่อ ถือได้ถึงร้อยละ 70-80 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยธนาคารพาณิชย์จะนำหลักฐานดังกล่าวไปกู้ต่อ กับฐนาคารกลาง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยในอัตราลงไปอีก ในการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศเงื่อนไข วงเงิน และการจัดสรรให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ นำไปปฏิบัติต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Packing for shipment ; Packingการบรรจุหีบห่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Probably packing' armor too.อาจจะมียานเกราะด้วย Ambush (2008)
- Polystyrofoam packing peanuts.ใยสังเคราะห์ไว้แพ็คถั่วนิ? Bolt (2008)
You're packing 10 lbs of Cerillium under there.แกใส่ เซเรเลียม 10 ปอนด์ ไว้ใต้นี่ Superhero Movie (2008)
We're packing hot dogs for the road.เราเอาฮ็อตด็อกไปด้วย The Happening (2008)
With all your packing and whatnot.กับทุกการบรรจุและ whatnot ของคุณ Revolutionary Road (2008)
Hi, sweetheart. Can you give me a hand with this packing?ว่าไง ลูกรัก ช่วยพ่อเก็บกระเป๋าหน่อยได้มั้ย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I could not help noticing the empty offices as I came to work this morning and all of the packing boxes.ผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็น.. ความเงียบเหงาของออฟฟิศ.. ในตอนเช้านี้ที่ผมเข้ามาทำงาน.. Invictus (2009)
But if you are packing up because you fear that your language or the color of your skin or who you worked for before disqualifies you from working here I am here to tell you, have no such fear.แต่ถ้าพวกคุณเก็บข้าวของ.. เพราะคุณหวาดกลัวว่า.. ภาษาที่คุณใช้.. Invictus (2009)
I was in the bedroom packing.ฉันกำลังจัดกระเป๋าอยู่บนเตียง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
She caught me packing, and we argued.ฌะอเห็นฉันจัดกระเป๋า เราเลยมีปากเสียงกันน่ะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Dear Avis, we finished packing today, and tomorrow we leave beloved Paris for Marseilles.เอวิส เราเก็บของเสร็จวันนี้ และพรุ่งนี้เราต้องไปจากปารีสที่เรารัก Julie & Julia (2009)
He was packing up his brand-new S.U.V. And heading out of town.เขากำลังขนของขึ้นรถเอสยูวีคันใหม่ เพื่อหนีออกจากเมือง Double Blind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
packingCould you give a me hand packing on Saturday?
packingGet messed up with them and never mind shivs they're probably packing heat.
packingHave you finished packing yet?
packingHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
packingI've just finished packing.
packingI was busy packing, because I was leaving for France in two days.
packingThere is nothing left to do aside from packing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
การบรรจุหีบห่อ[n. exp.] (kān banju hīphø) EN: packing ; packaging   
การบรรจุภัณฑ์[n.] (kān banjuphan) EN: packing ; packaging   
ค่าบรรจุ[n. exp.] (khā banju) EN: packing ; packing charges   
ค่าห่อ[n. exp.] (khā hø) EN: packing charges   FR: frais d'emballage [mpl]
ลัง[n.] (lang) EN: [classifier : crate; box; case; packing case; chest]   

CMU English Pronouncing Dictionary
PACKING    P AE1 K IH0 NG
PACKINGHOUSE    P AE1 K IH0 NG HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
packing    (v) (p a1 k i ng)
packing-case    (n) - (p a1 k i ng - k ei s)
packing-cases    (n) - (p a1 k i ng - k ei s i z)
packing-needle    (n) - (p a1 k i ng - n ii d l)
packing-needles    (n) - (p a1 k i ng - n ii d l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennkammer {f}; Einsetzkammer {f}packing chamber [Add to Longdo]
Dichtscheibe {f}packing washer; sealing disc [Add to Longdo]
Packliste {f}packing list [Add to Longdo]
Packmaterial {n}packing materials [Add to Longdo]
Packpapier {n}packing paper; wrapping paper [Add to Longdo]
Unterlegplatte {f}packing plate [Add to Longdo]
Verpackung {f} | einschließlich Verpackung | Verpackung zum Selbstkostenpreis | Verpackung zu Ihren Kostenpacking | packing included | packing at cost | packing will be charged [Add to Longdo]
Verpackungsmaschine {f}packing machine [Add to Longdo]
Verpackungsmaß {n}packing mass [Add to Longdo]
Zeichendichte {f}packing density [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P) [Add to Longdo]
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei [Add to Longdo]
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei [Add to Longdo]
ガムテ[, gamute] (n) (abbr) (See ガムテープ) packing tape (wasei [Add to Longdo]
ガムテープ[, gamute-pu] (n) packing tape (wasei [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] (n) {comp} data density; packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
バイクパッキング[, baikupakkingu] (n) bikepacking [Add to Longdo]
バックパッキング[, bakkupakkingu] (n) backpacking [Add to Longdo]
パッキング(P);パッキン[, pakkingu (P); pakkin] (n) (1) packing; (2) non-metallic seal; washer; gasket; (P) [Add to Longdo]
パッキングケース[, pakkinguke-su] (n) packing-case [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垫料[diàn liào, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] packing material; lagging; litter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
パッキング[ぱっきんぐ, pakkingu] packing [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
記録密度[きろくみつど, kirokumitsudo] bit density, recording density, packing density [Add to Longdo]
梱包[こんぽう, konpou] packing (vs), crating, package [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pack \Pack\ (p[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Packed} (p[a^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Packing}.] [Akin to D. pakken, G. packen, Dan.
   pakke, Sw. packa, Icel. pakka. See {Pack}, n.]
   1. To make a pack of; to arrange closely and securely in a
    pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack;
    to press into close order or narrow compass; as, to pack
    goods in a box; to pack fish.
    [1913 Webster]
 
       Strange materials packed up with wonderful art.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Where . . . the bones
       Of all my buried ancestors are packed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill in the manner of a pack, that is, compactly and
    securely, as for transportation; hence, to fill closely or
    to repletion; to stow away within; to cause to be full; to
    crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the
    audience, packs the theater.
    [1913 Webster]
 
   3. To shuffle, sort and arrange (the cards) in a pack so as
    to secure the game unfairly; to stack[3] (the deck).
    [1913 Webster +PJC]
 
       And mighty dukes pack cards for half a crown.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To bring together or make up unfairly and
    fraudulently, in order to secure a certain result; to
    stack[3]; as, to pack a jury or a caucus.
    [1913 Webster]
 
       The expected council was dwindling into . . . a
       packed assembly of Italian bishops.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   5. To contrive unfairly or fraudulently; to plot. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He lost life . . . upon a nice point subtilely
       devised and packed by his enemies.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to
    pack a horse.
    [1913 Webster]
 
       Our thighs packed with wax, our mouths with honey.
                          --Shack.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to go; to send away with baggage or belongings;
    esp., to send away peremptorily or suddenly; to {send
    packing}; -- sometimes with off; as, to pack a boy off to
    school.
    [1913 Webster]
 
       He . . . must not die
       Till George be packed with post horse up to heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e.,
    on the backs of men or beasts). [Western U.S.]
    [1913 Webster]
 
   9. (Hydropathy) To envelop in a wet or dry sheet, within
    numerous coverings. See {Pack}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mech.) To render impervious, as by filling or
     surrounding with suitable material, or to fit or adjust
     so as to move without giving passage to air, water, or
     steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam
     engine.
     [1913 Webster]
 
   11. To cover, envelop, or protect tightly with something;
     specif. (Hydropathy), to envelop in a wet or dry sheet,
     within numerous coverings.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Packing \Pack"ing\, n.
   1. The act or process of one who packs.
    [1913 Webster]
 
   2. Any material used to pack, fill up, or make close.
    Specifically (Mach.): A substance or piece used to make a
    joint impervious; as:
    (a) A thin layer, or sheet, of yielding or elastic
      material inserted between the surfaces of a flange
      joint.
    (b) The substance in a stuffing box, through which a
      piston rod slides.
    (c) A yielding ring, as of metal, which surrounds a piston
      and maintains a tight fit, as inside a cylinder, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. (Masonry) Same as {Filling}. [Rare in the U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. A trick; collusion. [Obs.] --Bale.
    [1913 Webster]
 
   {Cherd packing} (Bridge Building), the arrangement, side by
    side, of several parts, as bars, diagonals, a post, etc.,
    on a pin at the bottom of a chord. --Waddell.
 
   {Packing box}, a stuffing box. See under {Stuffing}.
 
   {Packing press}, a powerful press for baling cotton, wool,
    hay, etc.
 
   {Packing ring}. See {Packing}, 2
    (c), and Illust. of {Piston}.
 
   {Packing sheet}.
    (a) A large cloth for packing goods.
    (b) A sheet prepared for packing hydropathic patients.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 packing
   n 1: any material used especially to protect something [syn:
      {packing material}, {packing}, {wadding}]
   2: the enclosure of something in a package or box [syn:
     {packing}, {boxing}]
   3: carrying something in a pack on the back; "the backpacking of
     oxygen is essential for astronauts" [syn: {packing},
     {backpacking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top