Search result for

overlapping

(33 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overlapping-, *overlapping*, overlapp
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overlapping insuranceการประกันภัยเหลื่อมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
overlapping bar chartแผนภูมิแท่งซ้อนกัน, แผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overlapping territorial claims area (n ) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[baby crying] [siren blaring, fly buzzing, voices overlapping][เสียง เด็กร้อง] [เสียง ไซเรน แมลงวันบิน เสียงดังจากข้างบน] Night of Desirable Objects (2009)
Overlapping high velocity spatter about three feet up.มีรอยเหมือนกันกระจายอยู่ เหนือจากพื้น 3 ฟุต Out of Time (2009)
You know, Jesse, there's a lot of overlapping footprints.คุณรู้ใช่มั๊ยเจสซี่ ว่ามีรอยเท้าอยู่หลายรอย Bone Voyage (2009)
- oh, shut your pompous vortex of overlapping fangs!หุบปากไปเลยไอ้ขี้โอ่ฟันซ้อน! Advanced Criminal Law (2009)
You possess the necessary overlapping skills.เธอมีทักษะแยกภาพที่ทับซ้อน The Predator in the Pool (2010)
Talk about strange overlapping skills, huh?พูดเกี่ยวกับการทับซ้อนที่ผิดปกติ ได้มั้ย? The Predator in the Pool (2010)
And before the divorce, the holidays were a minefield of overlapping rituals.และก่อนที่พวกท่านจะหย่า วันหยุดเทศกาลคือเขตทุ่น ของศาสนพิธีที่ทับซ้อนกัน Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
(cheering, overlapping chatter)(เสียงเชียร์,เสียงเมาท์) A Night of Neglect (2011)
( Overlapping questions )( Overlapping questions ) Over My Dead Body (2011)
- (PAST CONVERSATIONS OVERLAPPING)- (การสนทนาที่ผ่านมาที่ทับซ้อนกัน) The Art of the Steal (2013)
We have a sensation of touching, but that's really just our invisible force fields overlapping and repelling each other.เรามีความรู้สึกของการสัมผัส, แต่ที่จริงเพียงสนามแรง ที่มองไม่เห็นของเรา ที่ทับซ้อนกันและขับไล่กัน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Something overlapping with it.Something overlapping with it. Haunted (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การซ้อน[N] overlap, See also: overlapping, Syn. การเหลื่อม, การเหลื่อมล้ำ, Example: เกิดมีการซ้อนตำแหน่งกันในหน่วยงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ซ้ำซ้อน[adj.] (samsøn) EN: overlapping ; deplicated ; redundant ; repeated ; multiple   
ซ้ำซ้อนกัน[adj.] (samsøn kan) EN: overlapping   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLAPPING    OW1 V ER0 L AE2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overlapping    (v) (ou2 v @ l a1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
重なり[かさなり, kasanari] (n) overlapping; piling; stacking [Add to Longdo]
重複[じゅうふく(P);ちょうふく(P), juufuku (P); choufuku (P)] (n,vs,adj-no) duplication; repetition; overlapping; redundancy; restoration; (P) [Add to Longdo]
畳縁[たたみべり, tatamiberi] (n) the edge (overlapping) part of a tatami mat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套叠[tào dié, ㄊㄠˋ ㄉㄧㄝˊ, / ] overlapping; nesting; to interleave [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] overlapping part of Chinese gown [Add to Longdo]
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, ] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision [Add to Longdo]
重叠[chóng dié, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄝˊ, / ] overlapping; to duplicate; to reduplicate (in Chinese grammar) [Add to Longdo]
重迭[chóng dié, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄝˊ, ] overlapping; to duplicate; to reduplicate (in Chinese grammar) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overlapping \overlapping\ adj.
   1. same as {clinker-built}; -- of ships.
 
   Syn: lap-jointed, lap-strake, lap-straked, lap-streak,
     lap-streaked.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overlapping \overlapping\ n.
   A covering with an overlapping design, as with tiles or
   shingles.
 
   Syn: imbrication, lapping.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overlapping
   n 1: covering with a design in which one element covers a part
      of another (as with tiles or shingles) [syn: {imbrication},
      {overlapping}, {lapping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top