ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opt out

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opt out-, *opt out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opt out[PHRV] คัดเลือกออก, See also: เลือกออก, Ant. opt in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you must have been taken by the Ozunu Clan, trained to be an assassin but something happened and you decided to opt out of the program.คุณคงถูกตระกูลโอซูนุเอาตัวไปฝึกให้เป็นนักฆ่า แต่คงมีบางอย่างเกิดขึ้น คุณเลยตัดสินใจเลิก Ninja Assassin (2009)
O... or you, McNally. Uh, you're welcome to opt out and work with Callaghan, if you want.หรือแมคเนลลี่ก็ได้ ไปกับคัลลาแฮน ถ้าอยากไป Signals Crossed (2010)
If any man chooses to opt out, do it now.ใครไม่เอาด้วยก็ไปซะตอนนี้ Carnage of Krell (2011)
Opt out.Opt outThe Wolverine (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opt out
   v 1: choose not to do something, as out of fear of failing; "She
      copped out when she was supposed to get into the hang
      glider" [syn: {opt out}, {cop out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top