ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on the contrary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the contrary-, *on the contrary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the contrary(idm) ในทางตรงกันข้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on the contraryHe is not rich. On the contrary, he is deep in debt.
on the contraryHe seems cheery but, on the contrary, he is sad.
on the contraryHe's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker.
on the contraryI believe you like your job. On the contrary, I hate it.
on the contraryI thought he was busy, but on the contrary he was idle.
on the contraryI thought it was going to clear up. On the contrary, it began to rain.
on the contraryIt isn't true that Jack is no good at music : on the contrary, he plays the piano well.
on the contraryMary is not poor. On the contrary, she is quite rich.
on the contraryThat picture doesn't seem ugly to me; on the contrary, I think it's rather beautiful.
on the contraryYou are young. I, on the contrary, am very old.
on the contraryYou think I have nothing to do; but on the contrary, I am very busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทางตรงกันข้าม(conj) on the contrary, See also: on the other hand, whereas, Syn. ตรงกันข้าม, Ant. ในทางเดียวกัน, Example: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง
ที่ไหนได้(conj) on the contrary, Syn. ตรงกันข้าม, อะไรได้, หาใช่เช่นนั้นไม่, Example: สามีคิดว่าภรรยาไม่รู้ ที่ไหนได้เธอรู้อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: เป็นคำใช้แสดงความประหลาดใจ ไม่พอใจ ปฏิเสธ หรือแย้ง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในทางตรงกันข้าม[nai thāng trongkankhām] (conj) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas
ต่างหาก[tānghāk] (adv) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart  FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ตรงกันข้าม[trongkankhām] (adv) EN: on the contrary ; conversely ; vice versa ; against ; right across  FR: à l'opposé ; au contraire ; en revanche ; inversement ; réciproquement ; vice versa = vice-versa

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ処か;其れ処か;其れどころか;其れ所か[それどころか, soredokoroka] (exp) (uk) on the contrary [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) [Add to Longdo]
引換て[ひきかえて, hikikaete] (exp) on the contrary [Add to Longdo]
却って[かえって, kaette] (adv) on the contrary; rather; all the more; instead; (P) [Add to Longdo]
逆に[ぎゃくに, gyakuni] (adv) conversely; on the contrary [Add to Longdo]
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrary \Con"tra*ry\, n.; pl. {Contraries}.
   1. A thing that is of contrary or opposite qualities.
    [1913 Webster]
 
       No contraries hold more antipathy
       Than I and such a knave.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An opponent; an enemy. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. the opposite; a proposition, fact, or condition
    incompatible with another; as, slender proofs which rather
    show the contrary. See {Converse}, n., 1. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) See {Contraries}.
    [1913 Webster]
 
   {On the contrary}, in opposition; on the other hand. --Swift.
 
   {To the contrary}, to an opposite purpose or intent; on the
    other side. "They did it, not for want of instruction to
    the contrary." --Bp. Stillingfleet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 on the contrary
   adv 1: contrary to expectations; "he didn't stay home; on the
       contrary, he went out with his friends" [syn:
       {contrarily}, {to the contrary}, {contrariwise}, {on the
       contrary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top