ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on the sly

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the sly-, *on the sly*, on the s
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the sly[IDM] อย่างแอบซุ่ม, See also: อย่างแอบๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stealing kisses from me on the slyขโมยจูบจากฉันที่เขี้ยวลากดิน Pulp Fiction (1994)
Word is,her fianc? Is catching some strange on the sly.ข่าวว่า คู่หมั้นแอบมีนอกมีใน An Inconvenient Lie (2007)
In the fact that he was messing around on the sly.ที่ว่าเขาไปยุ่งกับคนอื่น Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Now, you didn't expect that a few phone calls on the sly would set you up for life, did you?ตอนนี้คงไม่ คาดหวังว่าการโทรศัพท์เป็นสายแค่ไม่กี่ครั้งนั่นจะทำให้นายสบาย ไปตลอดชีวิต ใช่ไหม? S.O.B. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
งุบงิบ[adv.] (ngup-ngip) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously   FR: en cachette ; en secret

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し食い[かくしぐい, kakushigui] (n) eating on the sly [Add to Longdo]
人目を掠めて[ひとめをかすめて, hitomewokasumete] (exp) on the sly; by stealth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sly \Sly\, a. [Compar. {Slier}or {Slyer}; superl. {Sliest} or
   {Slyest}.] [OE. sli, slegh, sleih, Icel. sl?gr, for sl?gr;
   akin to Sw. slug, Dan. slu, LG. slou, G. schlau; probably to
   E. slay, v.t.; cf. G. verschlagen sly. See {Slay}, v. t., and
   cf. {Sleight}.]
   1. Dexterous in performing an action, so as to escape notice;
    nimble; skillful; cautious; shrewd; knowing; -- in a good
    sense.
    [1913 Webster]
 
       Be ye sly as serpents, and simple as doves. --Wyclif
                          (Matt. x. 16).
    [1913 Webster]
 
       Whom graver age
       And long experience hath made wise and sly.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. Artfully cunning; secretly mischievous; wily.
    [1913 Webster]
 
       For my sly wiles and subtle craftiness,
       The litle of the kingdom I possess.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Done with, and marked by, artful and dexterous secrecy;
    subtle; as, a sly trick.
    [1913 Webster]
 
       Envy works in a sly and imperceptible manner. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. Light or delicate; slight; thin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {By the sly}, or {On the sly}, in a sly or secret manner.
    [Colloq.] "Gazed on Hetty's charms by the sly." --G.
    Eliot.
 
   {Sly goose} (Zool.), the common sheldrake; -- so named from
    its craftiness.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cunning; crafty; subtile; wily. See {Cunning}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 on the sly
   adv 1: in a furtive manner; "the soldiers were furtively
       crawling through the night" [syn: {furtively}, {on the
       sly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top