Search result for

on board

(27 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on board-, *on board*, on boar
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you're finally on board with the happy couple.ในที่สุดเธอก็แฮปปี้กับทั้งคู่นะ Committed (2008)
You cannot land on board the Ishimura.คุณลงจอดบนอิชิมูระไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Arrest everyone on board that shuttle and quarantine them.จับทุกคนบนยานนั้น แล้วกักบริเวณเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)
- Gone, as are most of the Glocks. Get the firemen on board.- หาย ส่วนมากก็เป็นปืน Glock เอาเงินให้กับคนดับเพลิงที่ทำงาน Pilot (2008)
You get him on board.นายเอาเขามาร่วมทำงานได้ Pilot (2008)
We have stowaways on board.เรามีเชลยหลบหนี Destroy Malevolence (2008)
- Obi-Wan and I are on board too.- โอบีวันกับข้าอยู่บนยานนี่แล้ว Destroy Malevolence (2008)
We believe my droid, R2, is on board. He's the one that led us here.ข้าเชื่อว่าอาร์ทูอยู่ที่นั่น เขาเป็นคนนำเรามาที่นี่ Duel of the Droids (2008)
He's so on board!พวกเรากำลังโกอินเตอร์! Bolt (2008)
Get your ass on board, we'll sure as hell find out!ขึ้นเรือมาเลย เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This passenger remembers fire on board, maybe, before impact.ผู้โดยสารคนนี้เห็นไฟไหม้บนเครื่อง อาจเกิดก่อนเครื่องตก Passengers (2008)
This one passenger, Dean Haschle, he seems to remember... an explosion on board.ผู้โดยสารคนหนึ่ง,ดีน แฮชเคิล, ดูเหมือนเขาจะจำ... Passengers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on boardA few passengers went on board the plane.
on boardAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
on boardA party of scientists were on board with them.
on boardDinner will be served on board the plane.
on boardGo on board.
on boardHave all the passengers got on board yet?
on boardHave the tourists all gone on board?
on boardHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.
on boardHe is on board ship.
on boardHe looked back at me before he went on board the plane.
on boardHe took leave of his family and got on board.
on boardHe took leave of his family and got on board the plane for New York.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 On \On\ ([o^]n), prep. [OE. on, an, o, a, AS. on, an; akin to D.
   aan, OS. & G. an, OHG. ana, Icel. [=a], Sw. [*a], Goth. ana,
   Russ. na, L. an-, in anhelare to pant, Gr. 'ana`, Zend ana.
   [root]195. Cf. {A-}, 1, {Ana-}, {Anon}.]
   The general signification of on is situation, motion, or
   condition with respect to contact or support beneath; as: 
   [1913 Webster]
 
   1. At, or in contact with, the surface or upper part of a
    thing, and supported by it; placed or lying in contact
    with the surface; as, the book lies on the table, which
    stands on the floor of a house on an island.
    [1913 Webster]
 
       I stood on the bridge at midnight.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To or against the surface of; -- used to indicate the
    motion of a thing as coming or falling to the surface of
    another; as, rain falls on the earth.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever shall fall on this stone shall be broken.
                          --Matt. xxi.
                          44.
    [1913 Webster]
 
   3. Denoting performance or action by contact with the
    surface, upper part, or outside of anything; hence, by
    means of; with; as, to play on a violin or piano. Hence,
    figuratively, to work on one's feelings; to make an
    impression on the mind.
    [1913 Webster]
 
   4. At or near; adjacent to; -- indicating situation, place,
    or position; as, on the one hand, on the other hand; the
    fleet is on the American coast.
    [1913 Webster]
 
   5. In addition to; besides; -- indicating multiplication or
    succession in a series; as, heaps on heaps; mischief on
    mischief; loss on loss; thought on thought. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Indicating dependence or reliance; with confidence in; as,
    to depend on a person for assistance; to rely on; hence,
    indicating the ground or support of anything; as, he will
    promise on certain conditions; to bet on a horse; based on
    certain assumptions.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. At or in the time of; during; as, on Sunday we abstain
    from labor. See {At} (synonym).
    [1913 Webster]
 
   8. At the time of; -- often conveying some notion of cause or
    motive; as, on public occasions, the officers appear in
    full dress or uniform; the shop is closed on Sundays.
    Hence, in consequence of, or following; as, on the
    ratification of the treaty, the armies were disbanded;
    start on the count of three.
    [1913 Webster +PJC]
 
   9. Toward; for; -- indicating the object of some passion; as,
    have pity or compassion on him.
    [1913 Webster]
 
   10. At the peril of, or for the safety of. "Hence, on thy
     life." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   11. By virtue of; with the pledge of; -- denoting a pledge or
     engagement, and put before the thing pledged; as, he
     affirmed or promised on his word, or on his honor.
     [1913 Webster]
 
   12. To the account of; -- denoting imprecation or invocation,
     or coming to, falling, or resting upon; as, on us be all
     the blame; a curse on him.
     [1913 Webster]
 
        His blood be on us and on our children. --Matt.
                          xxvii. 25.
     [1913 Webster]
 
   13. In reference or relation to; as, on our part expect
     punctuality; a satire on society.
     [1913 Webster]
 
   14. Of. [Obs.] "Be not jealous on me." --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Or have we eaten on the insane root
        That takes the reason prisoner?   --Shak.
     [1913 Webster]
 
   Note: Instances of this usage are common in our older
      writers, and are sometimes now heard in illiterate
      speech.
      [1913 Webster]
 
   15. Occupied with; in the performance of; as, only three
     officers are on duty; on a journey; on the job; on an
     assignment; on a case; on the alert.
     [1913 Webster +PJC]
 
   16. In the service of; connected with; a member of; as, he is
     on a newspaper; on a committee.
     [1913 Webster]
 
   Note: On and upon are in general interchangeable. In some
      applications upon is more euphonious, and is therefore
      to be preferred; but in most cases on is preferable.
      [1913 Webster]
 
   17. In reference to; about; concerning; as, to think on it;
     to meditate on it.
     [PJC]
 
   {On a bowline}. (Naut.) Same as {Closehauled}.
 
   {On a wind}, or {On the wind} (Naut.), sailing closehauled.
    
 
   {On a sudden}. See under {Sudden}.
 
   {On board}, {On draught}, {On fire}, etc. See under {Board},
    {Draught}, {Fire}, etc.
 
   {On it}, {On't}, of it. [Obs. or Colloq.] --Shak.
 
   {On shore}, on land; to the shore.
 
   {On the road}, {On the way}, {On the wing}, etc. See under
    {Road}, {Way}, etc.
 
   {On to}, upon; on; to; -- sometimes written as one word,
    onto, and usually called a colloquialism; but it may be
    regarded in analogy with into.
    [1913 Webster]
 
       They have added the -en plural form on to an elder
       plural.                --Earle.
    [1913 Webster]
 
       We see the strength of the new movement in the new
       class of ecclesiastics whom it forced on to the
       stage.                --J. R. Green.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Board \Board\ (b[=o]rd), n. [OE. bord, AS. bord board,
   shipboard; akin to bred plank, Icel. bor[eth] board, side of
   a ship, Goth. f[=o]tu-baurd footstool, D. bord board, G.
   brett, bort. See def. 8. [root]92.]
   1. A piece of timber sawed thin, and of considerable length
    and breadth as compared with the thickness, -- used for
    building, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: When sawed thick, as over one and a half or two inches,
      it is usually called a plank.
      [1913 Webster]
 
   2. A table to put food upon.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term board answers to the modern table, but it was
      often movable, and placed on trestles. --Halliwell.
      [1913 Webster]
 
         Fruit of all kinds . . .
         She gathers, tribute large, and on the board
         Heaps with unsparing hand.     --Milton.
      [1913 Webster]
 
   3. Hence: What is served on a table as food; stated meals;
    provision; entertainment; -- usually as furnished for pay;
    as, to work for one's board; the price of board.
    [1913 Webster]
 
   4. A table at which a council or court is held. Hence: A
    council, convened for business, or any authorized assembly
    or meeting, public or private; a number of persons
    appointed or elected to sit in council for the management
    or direction of some public or private business or trust;
    as, the Board of Admiralty; a board of trade; a board of
    directors, trustees, commissioners, etc.
    [1913 Webster]
 
       Both better acquainted with affairs than any other
       who sat then at that board.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       We may judge from their letters to the board.
                          --Porteus.
    [1913 Webster]
 
   5. A square or oblong piece of thin wood or other material
    used for some special purpose, as, a molding board; a
    board or surface painted or arranged for a game; as, a
    chessboard; a backgammon board.
    [1913 Webster]
 
   6. Paper made thick and stiff like a board, for book covers,
    etc.; pasteboard; as, to bind a book in boards.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. The stage in a theater; as, to go upon the boards, to
    enter upon the theatrical profession.
    [1913 Webster]
 
   8. [In this use originally perh. a different word meaning
    border, margin; cf. D. boord, G. bord, shipboard, and G.
    borte trimming; also F. bord (fr. G.) the side of a ship.
    Cf. {Border}.] The border or side of anything. (Naut.)
    (a) The side of a ship. "Now board to board the rival
      vessels row." --Dryden. See {On board}, below.
    (b) The stretch which a ship makes in one tack.
      [1913 Webster]
 
   Note: Board is much used adjectively or as the last part of a
      compound; as, fir board, clapboard, floor board,
      shipboard, sideboard, ironing board, chessboard,
      cardboard, pasteboard, seaboard; board measure.
      [1913 Webster]
 
   {The American Board}, a shortened form of "The American Board
    of Commissioners for Foreign Missions" (the foreign
    missionary society of the American Congregational
    churches).
 
   {Bed and board}. See under {Bed}.
 
   {Board and board} (Naut.), side by side.
 
   {Board of control}, six privy councilors formerly appointed
    to superintend the affairs of the British East Indies.
    --Stormonth.
 
   {Board rule}, a figured scale for finding without calculation
    the number of square feet in a board. --Haldeman.
 
   {Board of trade}, in England, a committee of the privy
    council appointed to superintend matters relating to
    trade. In the United States, a body of men appointed for
    the advancement and protection of their business
    interests; a chamber of commerce.
 
   {Board wages}.
    (a) Food and lodging supplied as compensation for
      services; as, to work hard, and get only board wages.
    (b) Money wages which are barely sufficient to buy food
      and lodging.
    (c) A separate or special allowance of wages for the
      procurement of food, or food and lodging. --Dryden.
 
   {By the board}, over the board, or side. "The mast went by
    the board." --Totten. Hence (Fig.),
 
   {To go by the board}, to suffer complete destruction or
    overthrow.
 
   {To enter on the boards}, to have one's name inscribed on a
    board or tablet in a college as a student. [Cambridge,
    England.] "Having been entered on the boards of Trinity
    college." --Hallam.
 
   {To make a good board} (Naut.), to sail in a straight line
    when close-hauled; to lose little to leeward.
 
   {To make short boards}, to tack frequently.
 
   {On board}.
    (a) On shipboard; in a ship or a boat; on board of; as, I
      came on board early; to be on board ship.
    (b) In or into a railway car or train. [Colloq. U. S.]
 
   {Returning board}, a board empowered to canvass and make an
    official statement of the votes cast at an election.
    [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 on board
   adv 1: on a ship, train, plane or other vehicle [syn: {aboard},
       {on board}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top