หรือคุณหมายถึง officiousneß?
Search result for

officiousness

(6 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -officiousness-, *officiousness*, officiousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
officiousness[N] ความเจ้ากี้เจ้าการ, See also: ความสอดรู้สอดเห็น, การช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่จำเป็น, Syn. curiosity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
officiousness    (n) (@1 f i1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
節介[せっかい, sekkai] (adj-na,n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Officious \Of*fi"cious\, a. [L. officiosus: cf. F. officieux.
   See {Office}.]
   1. Pertaining to, or being in accordance with, duty. [R.]
    [1913 Webster]
 
       If there were any lie in the case, it could be no
       more than an officious and venial one. --Note on
                          Gen. xxvii.
                          (Douay
                          version).
    [1913 Webster]
 
   2. Disposed to serve; kind; obliging. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Yet not to earth are those bright luminaries
       Officious.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They were tolerably well bred, very officious,
       humane, and hospitable.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Importunately interposing services; intermeddling in
    affairs in which one has no concern; meddlesome.
    [1913 Webster]
 
       You are too officious
       In her behalf that scorns your services. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impertinent; meddling. See {Impertinent}.
     [1913 Webster] -- {Of*fi"cious*ly}, adv. --
     {Of*fi"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 officiousness
   n 1: aggressiveness as evidenced by intruding; by advancing
      yourself or your ideas without invitation [syn:
      {intrusiveness}, {meddlesomeness}, {officiousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top