ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off-key

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off-key-, *off-key*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-key[ADJ] นอกคีย์ดนตรี, See also: (เสียง) ไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ระดับเสียง, ไม่เหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- To sing way off-key- ข้าจะร้องเพลงในแบบที่ข้าชอบ Mulan 2: The Final War (2004)
Which means "Thank you, I fuck, and you're off-key."มันหมายความว่า "ขอบคุณ กูมันแย่ และมึงร้องเพี้ยนว่ะ" New York, I Love You (2008)
(slightly off-key): ♪ Oh, oh, yay... ♪# โอ้ โอ เย้ # Duets (2010)
(slightly off-key):# โอ้.. Duets (2010)
I suffered in silence as your female companion filled our apartment with her off-key country music caterwauling, the unappetizing spectacle of her grinding a pumice stone against her calloused feet in our living room, and night after night of uninformative TV documentariesฉันเก็บตัวเงียบ ในขณะที่เพื่อนสาวของเธอ เพิ่มบรรยากาศให้กับอพาร์ทเมนต์ของเราด้วย เสียงโหยหวญของเพลงคันทรี่ที่ผิดคีย์ของหล่อน The Zazzy Substitution (2010)
When you came in and you were just strumming the guitar, and it was, like, totally off-key, I wanted to choke you!ตอนที่นายเดินเข้ามาบอกว่าอยากจะเข้ามาเป็นมือกีต้าร์ในวง รู้มั๊ยฉันอยากจะอัดนายแค่ไหน! Pitch Perfect (2012)
BOTH [SINGING OFF-KEY]: Oh, say can you seeทั้งร้องเพลงออกที่สำคัญ โอ้พูดที่คุณสามารถดู Grudge Match (2013)
We're off-key!เรากำลังออกที่สำคัญ! Young & Beautiful (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
音痴[おんち, onchi] (n,adj-no) (1) tone-deafness; amusia; having no ear for music; (adj-na) (2) tone-deaf; off-key; (suf) (3) having no sense (of something); being hopeless (when it comes to something); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 off-key \off-key\ adj. & adv.
   Deviating from the proper pitch; -- of a musical note or
   series of notes; as, an off-key note; to sing off-key.
 
   Syn: false, sour.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 off-key
   adj 1: inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her
       singing was off key" [syn: {false}, {off-key}, {sour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top