ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

napping

N AE1 P IH0 NG   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -napping-, *napping*, napp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
napping[N] การหลับระยะสั้นๆ, See also: การหลับนก, การงีบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dock that Chink a day's pay for napping on the job.ตัดเงินไอ้เจ๊กนั่นฐานแอบงีบ Blazing Saddles (1974)
Well, maybe they're napping.เขาอาจนอนหลับกันอยู่ The One with George Stephanopoulos (1994)
You want to play tough? The Axe Gang boss is napping in there.พวกเจ้าอยากลองดีงั้นเหรอ หัวหน้าแก๊งค์นอนอยู่ข้างในนี้นะ Kung Fu Hustle (2004)
Thought he was napping.เขาก็หลับไป Little Miss Sunshine (2006)
They could've been napping.พวกเขาอาจจะงีบหลับก็ได้ Seeds (2008)
So I can't be spending this department's limited resources following up on hunches about vampire nappings.ดังนั้น ผมไม่อาจแบ่งทรัพยากร ที่มีอย่างจำกัดของสถานี ไปตามไล่ล่า พวกลักพาตัวแวมไพร์ได้ Bad Blood (2010)
Has anyone ever seen one napping?มีใครเคยเห็นมันงีบบ้างมั้ย How to Train Your Dragon (2010)
Livestock! Courtney, this is no time to be napping.ปศุสัตว์ คอร์ทนีย์ นี่ไม่ใช่เวลานอนกลางวันนะ Your Highness (2011)
Besides, I was really looking forward to you and me... napping together in the hotel.เราดูทีหลังทางช่องซีสแปนได้ หนำซ้ำ ผมรอคอยที่เราจะงีบด้วยกัน The Love Car Displacement (2011)
If you're done napping, I could use a little help here.ถ้าเจ้างีบเสร็จแล้วล่ะก็ ข้าอยากได้ความช่วยเหลือซักนิดตรงนี้ Altar of Mortis (2011)
This isn't napping time.ไม่ใช่เวลานอนนะ American Reunion (2012)
No, I was napping.ไม่ ฉันหลับ The Slice Girls (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nappingGrandfather is napping on the sofa.
nappingTaking into account the time I'd just spent napping, I'm really picking up the sense that this time's exam really won't be straight forward.
nappingThe boss caught me napping today when he asked me about that XYZ project we worked on last month.
nappingWhile napping, I had a strange dream.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
หลับยาม[v. exp.] (lap yām) EN: fall asleep while on duty ; be caught napping   FR: dormir au travail
ตะพาบน้ำ[n. exp.] (taphāp nām) EN: snapping turtle   

CMU English Pronouncing Dictionary
NAPPING    N AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
napping    (v) nˈæpɪŋ (n a1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばきっ[, bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぽきっと[, pokitto] (adv) (on-mim) snappingly; with a snap [Add to Longdo]
パチ[, pachi] (n,adv-to) snapping (e.g. book shut); clapping; crackling; sputtering [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
噛み付き亀;噛付亀[かみつきがめ;カミツキガメ, kamitsukigame ; kamitsukigame] (n) (uk) snapping turtle (Chelydra serpentina) [Add to Longdo]
狂言誘拐[きょうげんゆうかい, kyougenyuukai] (n) fake (staged) kidnapping [Add to Longdo]
指パッチン;指ぱっちん[ゆびパッチン(指パッチン);ゆびぱっちん(指ぱっちん), yubi pacchin ( yubi pacchin ); yubipacchin ( yubi pacchin )] (n) snapping one's fingers; finger-snap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nap \Nap\ (n[a^]p), v. i. [imp. & p. p. {Napped} (n[a^]pt); p.
   pr. & vb. n. {Napping} (n[a^]p"p[i^]ng).] [OE. nappen, AS.
   hn[ae]ppian to take a nap, to slumber; cf. AS. hnipian to
   bend one's self, Icel. hnipna, hn[imac]pa, to droop.]
   1. To have a short sleep; to be drowsy; to doze. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in a careless, secure state; to be unprepared; as,
    to be caught napping. --Wyclif.
    [1913 Webster +PJC]
 
       I took thee napping, unprepared.   --Hudibras.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Napping \Nap"ping\, n.
   1. The act or process of raising a nap, as on cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hat Making) A sheet of partially felted fur before it is
    united to the hat body. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or process of having a short sleep; as, napping is
    a common occupation for cats.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 napping
   adj 1: not prepared or vigilant; "the blow caught him napping";
       "caught in an off-guard moment"; "found him off his
       guard" [syn: {napping}, {off-guard(a)}, {off guard(p)},
       {off one's guard(p)}, {off his guard}, {off her guard},
       {off your guard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top