ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

神出鬼没

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -神出鬼没-, *神出鬼没*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神出鬼没[shén chū guǐ mò, ㄕㄣˊ ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˋ, / ] lit. Gods appear and devils vanish (成语 saw); to appear and disappear unpredictably; to change rapidly, #48,087 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神出鬼没[しんしゅつきぼつ, shinshutsukibotsu] (n,adj-no) appearing in unexpected places and at unexpected moments; elusive; phantom [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't sneak up on us. Give us a heart attack.[CN] 别总是神出鬼没的 吓死我们了 The People vs. Larry Flynt (1996)
You are as mysterious as the 'Black Mask', appearing and disappearing just like that.[CN] 你整天都神出鬼没,好像黑侠这样 Black Mask (1996)
He was fast. He fuckin' came out of nowhere.[CN] 身手敏捷,神出鬼没 Léon: The Professional (1994)
- The art of concealment and surprise.[CN] - 神出鬼没,攻其不备 You Only Live Twice (1967)
It was there that the seed of a mystery was planted... that haunts me to this day.[CN] 就在那时,使我现在整天神出鬼没... 的恶种被种下了。 Immortal Beloved (1994)
Remember, he could be anywhere.[JA] 奴は神出鬼没 Riddick (2013)
Ching Fong Tin is resourceful and tricky. It is hard to catch him.[CN] 程放天神出鬼没诡计多端,很难捉 The Millionaires' Express (1986)
He's never before been photographed or identified by any Western intelligence agency.[JA] 諜報機関で有名な 神出鬼没の男だ Olympus Has Fallen (2013)
A girl saw him moving furtively on the scene all the deceased died of over bleeding with no bloodstain left[CN] 第一,现场有个女的见过他 神出鬼没的样子 第二,所有死者都大量出血 可是现场一滴血都没有 Ling chen wan can (1987)
Mysterious as the dark side of the moon[CN] 神出鬼没像那暗夜的恶梦 Mulan (1998)
Well, we can't, and we can't explain what Valentina's told us...[JA] 2人では無理だし この神出鬼没の女を... La Llorona (2012)
Mr. Carradine, you have a devil of a nerve.[CN] Carradine先生,你可真是神出鬼没 ...And God Created Woman (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top