ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marketable

M AA1 R K AH0 T AH0 B AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marketable-, *marketable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marketable[ADJ] ซึ่งซื้อขายได้

English-Thai: Nontri Dictionary
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marketableที่อาจซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marketable securityหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marketable titleสิทธิที่อาจขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketable securityหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got no marketable skills,ฉันไม่มีฝีมือค้าขาย The Real Ghostbusters (2009)
I mean, she has no prospects, no marketable skills.หมายถึง,เธอไร้โอกาส,ไร้ทักษะทางการค้า The Bus Pants Utilization (2011)
She befriends them, and then lies in wait until they reveal a marketable idea, which she steals and sells to the highest bidder.เธอได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาและรอเวลา จนพวกเขาเผยความคิดทางการค้าออกมา, และเธอขโมยไปขายได้ในราคาสูงสุด The Bus Pants Utilization (2011)
Those douses already know one marketable skill.อย่างน้อยคนพวกนี้ ก็ทำเป็นอยู่อย่างนึงล่ะ Heroic Origins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marketableFluency in English is a very marketable skill today.

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKETABLE M AA1 R K AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marketable (j) mˈaːkɪtəbl (m aa1 k i t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适销[shì xiāo, ㄕˋ ㄒㄧㄠ, / ] marketable; saleable; appropriate to the market, #57,958 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
marktfähig {adj} | marktfähiger | am marktfähigstenmarketable | more marketable | most marketable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities [Add to Longdo]
不向き[ふむき, fumuki] (adj-na,n) unfit; unsuitable; unmarketable [Add to Longdo]
有価証券[ゆうかしょうけん, yuukashouken] (n) marketable securities; stocks and bonds; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marketable \Mar"ket*a*ble\, a.
   1. Fit to be offered for sale in a market; such as may be
    justly and lawfully sold; as, dacayed provisions are not
    marketable.
    [1913 Webster]
 
   2. Current in market; as, marketable value.
    [1913 Webster]
 
   3. Wanted by purchasers; salable; as, furs are not marketable
    in that country.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marketable
   adj 1: being in demand by especially employers; "marketable
       skills"
   2: fit to be offered for sale; "marketable produce" [syn:
     {marketable}, {merchantable}, {sellable}, {vendable},
     {vendible}]
   3: capable of being marketed; "the marketable surplus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top