ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manege

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manege-, *manege*
Possible hiragana form: まねげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manege[N] ศิลปะการฝึกม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manege(แมนีซ',-เนซ') n. ศิลปการฝึกและขี่ม้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout   FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manege {f}manege [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manege \Ma*nege"\ (?; 277), n. [F. man[`e]ge. See {Manage}, n.]
   1. The art of horsemanship, or of training horses.
    [1913 Webster]
 
   2. A school for teaching horsemanship, and for training
    horses. --Chesterfield.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Manege /maneːʒə/ 
  manege

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top