ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malediction

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malediction-, *malediction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malediction[N] การสาปแช่ง, See also: การเเช่งด่า, การด่า, Syn. imprecation, malison, curse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malediction(แมลลิดิค'เชิน) n. การด่า,การแช่งด่า,การสาปแช่ง., See also: maledictive adj. maledictory adj., Syn. curse,slander

English-Thai: Nontri Dictionary
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสาป[N] curse, See also: malediction, Syn. คำแช่ง, คำสาปแช่ง, Example: เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
คำสาปแช่ง[N] curse, See also: malediction, Syn. คำแช่ง, คำสาป, Example: คำสาปแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้วในวันนี้, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
คำแช่ง[N] curse, See also: malediction, Syn. คำสาป, คำสาปแช่ง, Example: ภายหลังเมื่อเขามรณะแล้วคำแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malediction (n) mˌælɪdˈɪkʃən (m a2 l i d i1 k sh @ n)
maledictions (n) mˌælɪdˈɪkʃənz (m a2 l i d i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluch {m} | Flüche {pl}malediction | maledictions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪い(P);詛い;咒い[のろい, noroi] (n) curse; spell; malediction; (P) [Add to Longdo]
呪詛;呪咀[じゅそ, juso] (n,vs) curse; malediction; hex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malediction \Mal`e*dic"tion\, n. [L. maledictio: cf. F.
   mal['e]diction. See {Maledicent}.]
   A proclaiming of evil against some one; a cursing;
   imprecation; a curse or execration; -- opposed to
   {benediction}.
   [1913 Webster]
 
      No malediction falls from his tongue.  --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Cursing; curse; execration; imprecation; denunciation;
     anathema.
 
   Usage: {Malediction}, {Curse}, {Imprecation}, {Execration}.
      Malediction is the most general term, denoting bitter
      reproach, or wishes and predictions of evil. Curse
      implies the desire or threat of evil, declared upon
      oath or in the most solemn manner. Imprecation is
      literally the praying down of evil upon a person.
      Execration is literally a putting under the ban of
      excommunication, a curse which excludes from the
      kingdom of God. In ordinary usage, the last three
      words describe profane swearing, execration being the
      strongest.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malediction
   n 1: the act of calling down a curse that invokes evil (and
      usually serves as an insult); "he suffered the imprecations
      of the mob" [syn: {imprecation}, {malediction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top