Search result for

lye

(47 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lye-, *lye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lye[N] น้ำที่ได้จากการละลายสารละลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lye(ไล) n. สารละลายน้ำของpotassium (or sodium) hydroxide สารละลายจากการชะล้าง กรองหรือชง
coflyern. นักบินมือสอง
flyer(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
plyer(ไพล'เออะ) n. คีม,ปากคีม,คีมปากเสือ,ผู้หนีบ,ผู้คีม pl pliers
schoolyearn. ปีการศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
flyer(n) สิ่งที่บินได้,นักบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lyeน้ำด่าง (จากเถ้าถ่าน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lyeน้ำละลายด่าง, ไลน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you using, lye?นี่คุณใช้อะไร สารละลายเหรอ? Safe and Sound (2008)
It's just some lye I found laying around.มันเป็นเพียง บาง ฉัน น้ำด่าง ที่ พบ วางรอบ I Spit on Your Grave (2010)
Lye...น้ำเบสแก่... Mark of the Brotherhood (2010)
Did something bad happen? She drank some lye.เธอกินน้ำในบึงนั้นข้าไปฮะ แล้วเธอก็เป๋นอย่างงี้ The Woman in Black (2012)
Lye. Oh, God. Constable!โอ้พระเจ้า คุณตำรวจ! The Woman in Black (2012)
There's a bag of lye in your basement that's half empty.มีถุงโซดาไฟใช้แล้วครึ่งนึง ที่ห้องใต้ดินคุณ Prisoners (2013)
I used the lye to bury our dog last year.ผมใช้โซดาไฟฝังศพหมาเมื่อปีก่อน บอกว่าช่วยตำรวจฟังดูดีกว่า Prisoners (2013)
good to be with somebody that's excited about lYeahe.ที่จะอยู่กับใครสักคน กระตือรือร้นกับชีวิต Her (2013)
Dissolve them with lye.ละลายด้วยน้ำกรด Pain & Gain (2013)
Along with rosin powder, we found sodium carbonate, sulfur dioxide, lye, and olive oil in the wounds.พร้อมโรยผงโรซิน พวกเราพบโซเดียมคาร์บอเนต ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ น้ำด่าง และน้ำมันมะกอกในบาดแผล Fromage (2013)
Thank you, Charles Lyell.ขอบคุณชาร์ลส์ไลล์ The Clean Room (2014)
Not lye ?ไม่ใช้โซดารึ Schindler's List (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
นักบิน[n.] (nakbin) EN: pilot ; aviator ; flyer   FR: pilote [m] ; pilote d'avion [m] ; aviateur [m]
โพลีเอทิลีน[n.] (phōlī-ēthilīn) EN: polyethylene (PE)   FR: polyéthylène (PE) [m]
ทรงหลายหน้า[n. exp.] (song lāi nā) EN: polyhedron   FR: polyédre [m]
ทรงหลายหน้าปรกติ[n. exp.] (song lāi nā prokkati) EN: regular polyhedron   FR: polyèdre régulier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LYE    L AY1
LYELL    L AY2 EH1 L
LYERLA    L AY2 ER1 L AH0
LYERLY    L AY1 ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lye    (n) (l ai1)
lyes    (n) (l ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莱伊尔[Lái yī ěr, ㄌㄞˊ ㄧ ㄦˇ, / ] Lyell (name); Sir Charles Lyell (1797-1875), Scottish geologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
ピンクちらし[, pinku chirashi] (n) flyer advertising a sex-related business [Add to Longdo]
フライヤー[, furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier [Add to Longdo]
ポリ[, pori] (pref) (1) poly-; (n) (2) polyethylene; (3) (abbr) (sl) (derog) police; (P) [Add to Longdo]
ポリエステル[, poriesuteru] (n) polyester [Add to Longdo]
ポリエステル繊維[ポリエステルせんい, poriesuteru sen'i] (n) polyester fiber; polyester fibre [Add to Longdo]
ポリエチレン[, poriechiren] (n) polyethylene; (P) [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタラート[, poriechirenterefutara-to] (n) polyethylene terephthalate [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタレート[, poriechirenterefutare-to] (n) polyethylene-telephthalate; PET [Add to Longdo]
ポリエチレン樹脂[ポリエチレンじゅし, poriechiren jushi] (n) polyethylene resin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lye \Lye\, n.
   A falsehood. [Obs.] See {Lie}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lye \Lye\, n. [Written also {lie} and {ley}.] [AS. le['a]h; akin
   to D. loog, OHG. louga, G. lauge; cf. Icel. laug a bath, a
   hot spring.]
   1. A strong caustic alkaline solution of potassium salts,
    obtained by leaching wood ashes. It is much used in making
    soap, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a
    concentrated aqueous solution of either compound.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lye \Lye\, n. (Railroad)
   A short side line, connected with the main line; a turn-out;
   a siding. [Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lye
   n 1: a strong solution of sodium or potassium hydroxide

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top