ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lowdown

L OW1 D AW2 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lowdown-, *lowdown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lowdown[N] ข้อเท็จจริง (คำสแลง), See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง
lowdown[ADJ] เศร้า, Syn. blue, depressed
lowdown[SL] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go back a little... and I'll give you the lowdown on Fairytale Land.ขอย้อนกลับไปสักนิด... เราพาคุณไปยัง ปราสาทแห่งเมืองเทพนิยาย Happily N'Ever After (2006)
I think she cornered the real estate agent and so we got the lowdown on you.เธอไล่บี้จากนายหน้าขายบ้านค่ะ เราเลยรู้ข้อมูลคุณแล้ว Henry Poole Is Here (2008)
That lowdown, dirty, good-for-nothin'...ไอ้เลว ไอ้สกปรก ไอ้คนสิ้นดี Snow Buddies (2008)
So, what's the lowdown with trauma town?ไง การผจญภัยในเมืองมรณะเป็นไงมั่ง Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
- You lowdown...- เเกทรยศ... Episode #1.1 (2012)
Give me the lowdown.บอกมาได้เลย Heathridge Manor (2012)
Now we've clone every lowdown, dirty job you've handed us, hoping that we would just limp along and go away.เราทำทุกอย่างที่ท่าน สั่งมา หวังว่า เราคงถอดใจไปเอง Red Tails (2012)
I went by the office and gave them the lowdown.ผมไปออฟฟิศ และให้ข้อเท็จจริงเขาไป Nebraska (2013)
Garcia, what's the lowdown on Parker Mills?การ์เซีย พาร์คเกอร์ มิลส์ ทำเรื่องชั่วอะไรไว้บ้าง In the Blood (2013)
- Listen to me, you lowdown piece of dirt.-ฟังฉันให้ดีไอ้สวะ Dissonance Theory (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOWDOWN    L OW1 D AW2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
スローダウン[, suro-daun] (n) {comp} slowdown [Add to Longdo]
景気減速[けいきげんそく, keikigensoku] (n) economic slowdown [Add to Longdo]
順法闘争[じゅんぽうとうそう, junpoutousou] (n,adj-no) labor slowdown; labour slowdown [Add to Longdo]
怠業戦術[たいぎょうせんじゅつ, taigyousenjutsu] (n) slowdown strategy; go-slow tactics (of workers in a labor dispute) [Add to Longdo]
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lowdown \low"down`\, low-down \low"-down`\n.
   true confidential information.
 
   Syn: details, dope, poop, inside dope, inside information.
     [WordNet 1.5] lowdown

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lowdown \low"down`\, low-down \low"-down`\a.
   of the most contemptible kind; contemptible; mean; base;
   vile; -- of people or the actions of people; as, a lowdown
   sneak thief.
 
   Syn: abject, base, despicable, low, lowdown, miserable, vile.
     [WordNet 1.5 + PJC]
 
   2. having the soulful feeling of early blues; -- of jazz.
 
   Syn: funky.
     [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top