Search result for

love child

(18 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -love child-, *love child*, love chil
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
love child (n ) ลูกนอกสมรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your love child. yeah, not dead.นั่นลูกคุณ เขายังไม่ตาย Rufus Getting Married (2009)
I was the love child of Charles Manson and Ted Bundy.ผมเป็นลูกรักของ ชาร์ล แมนสันและ เท็ด บันดี้ Questions and Antlers (2010)
I love children. I'm actually expecting my third.เพราะฉันรักเด็ก อยากจะมีคนที่สามด้วย Searching (2011)
Dean, Baxter's got a secret love child!ดีน แบกซ์เตอร์มีลูกลับๆ Party On, Garth (2012)
We love children!พวกเรารักเด็ก! Hocus Pocus (1993)
Well, we love children.คือ เรารักเด็ก ๆ Jumanji (1995)
I've done it before. I love children. But...ฉันเคยเป็นพี่เลี้ยงมาก่อน ฉันรักเด็กค่ะ The Page Turner (2006)
I know it's a little weird, I mean, to send out a family Christmas photo with your husband's love child, but it means a lot to her to feel included.ผมรู้ว่ามันปะหลาดที่ ต้องส่งรูปถ่ายคริสต์มาสของครอบครัว ที่มีลูกลับของสามีติดมาด้วย แต่มันมีความหมายมาก สำหรับเธอที่จะมีส่วนร่วม Listen to the Rain on the Roof (2006)
"Yes, that's my husband's love child and her mother in our Christmas picture"?"ใช่นั่นลูกติดสามีฉัน กับแม่ของเธอในรูปคริสต์มาสของเรา Listen to the Rain on the Roof (2006)
I love children!ข้าพเจ้ารักเด็ก! Heyy Babyy (2007)
Looks like you love children a lot.ดูเหมือนคุณ รักเด็กมากนะค่ะ Heyy Babyy (2007)
I love children.ชั้นรักลูกๆ Frontier(s) (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラブチャイルド[, rabuchairudo] (n) love child [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Love \Love\ (l[u^]v), n. [OE. love, luve, AS. lufe, lufu; akin
   to E. lief, believe, L. lubet, libet, it pleases, Skr. lubh
   to be lustful. See {Lief}.]
   1. A feeling of strong attachment induced by that which
    delights or commands admiration; pre["e]minent kindness or
    devotion to another; affection; tenderness; as, the love
    of brothers and sisters.
    [1913 Webster]
 
       Of all the dearest bonds we prove
       Thou countest sons' and mothers' love
       Most sacred, most Thine own.     --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, devoted attachment to, or tender or passionate
    affection for, one of the opposite sex.
    [1913 Webster]
 
       He on his side
       Leaning half-raised, with looks of cordial love
       Hung over her enamored.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Courtship; -- chiefly in the phrase to make love, i. e.,
    to court, to woo, to solicit union in marriage.
    [1913 Webster]
 
       Demetrius . . .
       Made love to Nedar's daughter, Helena,
       And won her soul.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Affection; kind feeling; friendship; strong liking or
    desire; fondness; good will; -- opposed to {hate}; often
    with of and an object.
    [1913 Webster]
 
       Love, and health to all.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Smit with the love of sacred song.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The love of science faintly warmed his breast.
                          --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   5. Due gratitude and reverence to God.
    [1913 Webster]
 
       Keep yourselves in the love of God.  --Jude 21.
    [1913 Webster]
 
   6. The object of affection; -- often employed in endearing
    address; as, he held his love in his arms; his greatest
    love was reading. "Trust me, love." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Open the temple gates unto my love.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   7. Cupid, the god of love; sometimes, Venus.
    [1913 Webster]
 
       Such was his form as painters, when they show
       Their utmost art, on naked Lores bestow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Therefore do nimble-pinioned doves draw Love.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A thin silk stuff. [Obs.] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   9. (Bot.) A climbing species of C{lematis} ({Clematis
    Vitalba}).
    [1913 Webster]
 
   10. Nothing; no points scored on one side; -- used in
     counting score at tennis, etc.
     [1913 Webster]
 
        He won the match by three sets to love. --The
                          Field.
     [1913 Webster]
 
   11. Sexual intercourse; -- a euphemism.
     [PJC]
 
   Note: Love is often used in the formation of compounds, in
      most of which the meaning is very obvious; as,
      love-cracked, love-darting, love-killing, love-linked,
      love-taught, etc.
      [1913 Webster]
 
   {A labor of love}, a labor undertaken on account of regard
    for some person, or through pleasure in the work itself,
    without expectation of reward.
 
   {Free love}, the doctrine or practice of consorting with one
    of the opposite sex, at pleasure, without marriage. See
    {Free love}.
 
   {Free lover}, one who avows or practices free love.
 
   {In love}, in the act of loving; -- said esp. of the love of
    the sexes; as, to be in love; to fall in love.
 
   {Love apple} (Bot.), the tomato.
 
   {Love bird} (Zool.), any one of several species of small,
    short-tailed parrots, or parrakeets, of the genus
    {Agapornis}, and allied genera. They are mostly from
    Africa. Some species are often kept as cage birds, and are
    celebrated for the affection which they show for their
    mates.
 
   {Love broker}, a person who for pay acts as agent between
    lovers, or as a go-between in a sexual intrigue. --Shak.
 
   {Love charm}, a charm for exciting love. --Ld. Lytton.
 
   {Love child}. an illegitimate child. --Jane Austen.
 
   {Love day}, a day formerly appointed for an amicable
    adjustment of differences. [Obs.] --Piers Plowman.
    --Chaucer.
 
   {Love drink}, a love potion; a philter. --Chaucer.
 
   {Love favor}, something given to be worn in token of love.
 
   {Love feast}, a religious festival, held quarterly by some
    religious denominations, as the Moravians and Methodists,
    in imitation of the agap[ae] of the early Christians.
 
   {Love feat}, the gallant act of a lover. --Shak.
 
   {Love game}, a game, as in tennis, in which the vanquished
    person or party does not score a point.
 
   {Love grass}. [G. liebesgras.] (Bot.) Any grass of the genus
    {Eragrostis}.
 
   {Love-in-a-mist}. (Bot.)
     (a) An herb of the Buttercup family ({Nigella Damascena})
       having the flowers hidden in a maze of finely cut
       bracts.
     (b) The West Indian {Passiflora f[oe]tida}, which has
       similar bracts.
 
   {Love-in-idleness} (Bot.), a kind of violet; the small pansy.
    [1913 Webster]
 
       A little western flower,
       Before milk-white, now purple with love's wound;
       And maidens call it love-in-idleness. --Shak.
 
   {Love juice}, juice of a plant supposed to produce love.
    --Shak.
 
   {Love knot}, a knot or bow, as of ribbon; -- so called from
    being used as a token of love, or as a pledge of mutual
    affection. --Milman.
 
   {Love lass}, a sweetheart.
 
   {Love letter}, a letter of courtship. --Shak.
 
   {Love-lies-bleeding} (Bot.), a species of amaranth
    ({Amarantus melancholicus}).
 
   {Love match}, a marriage brought about by love alone.
 
   {Love potion}, a compounded draught intended to excite love,
    or venereal desire.
 
   {Love rites}, sexual intercourse. --Pope
 
   {Love scene}, an exhibition of love, as between lovers on the
    stage.
 
   {Love suit}, courtship. --Shak.
 
   {Of all loves}, for the sake of all love; by all means.
    [Obs.] "Mrs. Arden desired him of all loves to come back
    again." --Holinshed.
 
   {The god of love}, or {The Love god}, Cupid.
 
   {To make love}, to engage in sexual intercourse; -- a
    euphemism.
 
   {To make love to}, to express affection for; to woo. "If you
    will marry, make your loves to me." --Shak.
 
   {To play for love}, to play a game, as at cards, without
    stakes. "A game at piquet for love." --Lamb.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Affection; friendship; kindness; tenderness; fondness;
     delight.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 love child
   n 1: the illegitimate offspring of unmarried parents [syn:
      {bastard}, {by-blow}, {love child}, {illegitimate child},
      {illegitimate}, {whoreson}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top