Search result for

locking

(50 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -locking-, *locking*, lock
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
locking washer; lockwasherแหวนล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
locking; locking of wheelsล้อตาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Locking Positionไม่อาจเคลื่อนเท้าต่อไปได้, ท่าล๊อคกิ้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just locking up.ฉันไปล็อกประตูก่อน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They're just locking people up?เขาเอาคนไปขังไว้เฉยๆ? Chapter Three 'Building 26' (2009)
Locking people away.กักขังผู้คนพวกนั้น Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
They're just locking people up?เชื่อเถอะ มันเกิดขึ้นจริงๆ Chapter Five 'Exposed' (2009)
We'll have to drill sinkholes into each of the 11 locking rods. It will take too long.เราจะต้องเจาะไปในแต่ละช่อง ที่ล็อคถึง 11 ช่อง มันใช้เวลานานเกินไป Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We gave you the specs for the locking mechanism.เราให้เครื่องมือตามที่ระบุกับคุณ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Finish locking down the building.จัดการเรื่องที่นี่ให้เสร็จ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Have a stiff drink, because I'm locking the doors...เราได้รับยอดบริจาคถึง 1.7 ล้านเหรียญ 2012 (2009)
Locking you in here? He's terrified.ขังลูกไว้อย่างนี้น่ะเหรอ? When the Levee Breaks (2009)
We're locking down the hospital and we're searching room by room.เราต้องปิดโรงพยาบาล และค้นหาทุกห้อง The Good Wound (2009)
For all I know... you're locking us in with the killer.และเท่าที่รู้.. นายขังพวกเราไว้กับฆาตกร Seep (2009)
Come on, we got to go. [chevrons locking] That is impressive.มาเถอะ , เราต้องไปแ้ล้ว ประทับใจมาก Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lockingI remember locking the door.
lockingLocking all the doors, I went to bed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wēlā thamngān) EN: clocking-in card ; time card   FR: carte de pointage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCKING    L AA1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locking    (v) (l o1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschließbarkeit {f}locking capability [Add to Longdo]
Legeschlüssel {m}locking plate [Add to Longdo]
Sicherungsfeder {f}locking spring [Add to Longdo]
Verriegelung {f}; Verriegelungsmechanismus {m}; Verriegelungsvorrichtung {f}locking device [Add to Longdo]
Verriegelungshebel {m}locking lever [Add to Longdo]
Verriegelungsschraube {f}locking screw [Add to Longdo]
Verriegelungswippe {f}locking rocker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf) [Add to Longdo]
インターロッキングシステム;インターロッキング・システム[, inta-rokkingushisutemu ; inta-rokkingu . shisutemu] (n) interlocking system [Add to Longdo]
インターロック回路[インターロックかいろ, inta-rokku kairo] (n) interlock circuit; interlocking circuit [Add to Longdo]
オートロック[, o-torokku] (n) self-locking (wasei [Add to Longdo]
オーバークロッキング[, o-ba-kurokkingu] (n) {comp} overclocking [Add to Longdo]
カメラ割り[カメラわり, kamera wari] (n) camera blocking [Add to Longdo]
クロッキング[, kurokkingu] (n) {comp} clocking [Add to Longdo]
シートパイル[, shi-topairu] (n) sheet piling (method of interlocking sheets of metal); sheet pile [Add to Longdo]
ドッグ[, doggu] (n) andiron; dog; locking dog [Add to Longdo]
ノンブロッキング[, nonburokkingu] (n) {comp} non-blocking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking [Add to Longdo]
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックか, burokku ka] blocking [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
外部クロック同期[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] external clocking [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
呼損率[こそんりつ, kosonritsu] blocking ratio [Add to Longdo]
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lock \Lock\, v. t. [imp. & p. p. {Locked}; p. pr. & vb. n.
   {Locking}.]
   1. To fasten with a lock, or as with a lock; to make fast; to
    prevent free movement of; as, to lock a door, a carriage
    wheel, a river, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To prevent ingress or access to, or exit from, by
    fastening the lock or locks of; -- often with up; as, to
    lock or lock up, a house, jail, room, trunk. etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten in or out, or to make secure by means of, or as
    with, locks; to confine, or to shut in or out -- often
    with up; as, to lock one's self in a room; to lock up the
    prisoners; to lock up one's silver; to lock intruders out
    of the house; to lock money into a vault; to lock a child
    in one's arms; to lock a secret in one's breast.
    [1913 Webster]
 
   4. To link together; to clasp closely; as, to lock arms. "
    Lock hand in hand." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Canals) To furnish with locks; also, to raise or lower (a
    boat) in a lock.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fencing) To seize, as the sword arm of an antagonist, by
    turning the left arm around it, to disarm him.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 locking
   n 1: the act of locking something up to protect it [syn:
      {locking}, {lockup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top