ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lecturing

L EH1 K CH ER0 IH0 NG   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lecturing-, *lecturing*, lectur
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lecturingวิธีสอนแบบบรรยาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not lecturing you, just saying what needs to be saidนี่ชั้นจะไม่สาธยายให้มากความ แค่จะพูดในสิ่งที่ควรพูด My Lovely Sam-Soon (2005)
- When are you going to stop lecturing me?- เมื่อไหร่นายจะเลิกสั่งสอนฉันสักที X-Men: The Last Stand (2006)
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย The Arrival (2008)
You're lecturing me?กำลังจะสั่งสอนฉันหรอ? There Might be Blood (2008)
And you're lecturing me about the rewards of trust.และคุณก็มาบรรยายเรื่องรางวัลของความไว้ใจให้ฉันฟัง Not Cancer (2008)
Or you can go back to lecturing schoolkids.หรือคุณจะกลับไปบรรยายให้โรงเรียนเด็ก Episode #3.1 (2009)
We're looking for Tsuda Yoshikazu-san, who's lecturing today.พวกเราก็กำลังตามหาคุณซึดะ โยชิคาสุ ที่มาบรรยายวันนี้อยู่เหมือนกันครับ Episode #1.8 (2009)
Then she starts lecturing the poor cashierจากนั้นเธอก็เริ่มสอน เหล่าแคลเชียร์ผู้น่าสงสาร The Treasure of Serena Madre (2009)
That isn't you lecturing me, is it, liam?คุณไม่ได้กำลังจะสอนฉันใช่มั้ย เลี่ยม Static (2010)
Are you lecturing me?เธอกำลังสอนฉันหรอ Children of the Damned (2010)
I was lecturing on defleshing techniques at American University.ฉันกำลังบรรยาย เรื่องเทคนิคการแยกเนื้อจากกระดูก ที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
She's guest lecturing a series called the psychology of business.เธอเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย เรื่องจิตวิทยาของธุรกิจ Goodbye, Columbia (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lecturingThe great critic and post is lecturing on philosophy.
lecturingThe teacher controls the class, usually standing in front of the students and lecturing to them during the lesson.

CMU English Pronouncing Dictionary
LECTURING L EH1 K CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lecturing (v) lˈɛktʃərɪŋ (l e1 k ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
釈迦に説法[しゃかにせっぽう, shakaniseppou] (exp) teaching your grandmother to suck eggs; teaching something to someone who knows more than you; lecturing to the Buddha [Add to Longdo]
進講[しんこう, shinkou] (n,vs) giving a lecture in the Emperor's presence; lecturing to the emperor [Add to Longdo]
代講[だいこう, daikou] (n,vs) substitute lecturing; substitute lecturer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecture \Lec"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Lectured} (-t[-u]rd);
   p. pr. & vb. n. {Lecturing}.]
   1. To read or deliver a lecture to.
    [1913 Webster]
 
   2. To reprove formally and with authority.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lecturing
   n 1: teaching by giving a discourse on some subject (typically
      to a class) [syn: {lecture}, {lecturing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top