Search result for

leads

(38 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leads-, *leads*, lead
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leadsชุดสายไฟแรงสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can track down more leads if we go in opposite directions.นี่ไม่เหมือนตอนทำข่าวนะ, โลอีส, เราต้องแยกกันหา Committed (2008)
Irons, you know where this vent leads?ไอรอน ท่อนี่ไปไหนได้บ้าง Dead Space: Downfall (2008)
Like being an idiot, which leads to getting Your head knocked off.เหมือนการเป็นคนงี่เง่า ซึ่งจะทำให้ หัวหลุดได้ง่ายๆ Not Cancer (2008)
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
Coke leads to sleepwalking, which leads to coke, which leads to sleepwalking.โคเคนนำไปสู่การเดินละเมอหรือเ้ดินละเมอนำไปสู่โคเคน ซึ่งนำไปสู่เดินละเมอ อะไรทำให้เกิดการเดินละเมอครั้งแรก Joy (2008)
How am I gonna place the leads in the exact spot on the right ventricle without fluoroscopy?ฉันจะนำไปสู่จุดที่ถูกต้องได้อย่างไร หัวใจห้องขวาล่าง ไม่มีเครื่องfluoroscopy The Itch (2008)
Leads to the delirium and the pulmonary edema.ทำให้เพ้อคลั่งและปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
- Check the leads.-เช็คการตอบรับสนอง Pilot (2008)
That leads us to everyone's favorite bad guy...นั่นพาเราไปถึง ผู้ร้ายคนโปรด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง Heartbreak Library (2008)
As far as we can tell, he leads the group.เท่าที่ผมพอทราบ เค้าเป็นหัวหน้ากลุ่ม Vantage Point (2008)
Yeah? You wanna flip a coin to see who leads?เหรอ คุณอยากโยนหัวก้อยเพื่อหาผุ้นำเหรอ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leadsA cold often leads to all kinds of disease.
leadsA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
leadsCould you lend me a few mechanical pencil leads?
leadsEither of these roads leads to the station.
leadsEither of the two roads leads to the station.
leadsExcessive supply leads to a drop in prices.
leadsFor the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction.
leadsHe leads a happy life in his hometown.
leadsHe leads you by the nose if you let him.
leadsHis wife leads him by the nose.
leadsIdleness leads to failure.
leadsIdleness leads to ruin.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEADS    L IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leads    (n) (l e1 d z)
leads    (v) (l ii1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P) [Add to Longdo]
リーズアンドラッグズ[, ri-zuandoragguzu] (n) leads and lags [Add to Longdo]
悪知識[あくちしき, akuchishiki] (n) (See 善知識) bad friend (who leads one away from Buddhism) [Add to Longdo]
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term [Add to Longdo]
音頭[おんど, ondo] (n) (1) (See 音頭を取る・おんどをとる) leading a group of people; someone who leads others into a song by singing the leading notes; (2) workmen's songs; marching songs; (P) [Add to Longdo]
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch [Add to Longdo]
後手必敗[ごてひっぱい, gotehippai] (exp) Defeat is inevitable for one who goes second; Being slow to take action inevitably leads to defeat [Add to Longdo]
先手必勝[せんてひっしょう, sentehisshou] (exp) victory goes to one who makes the first move; being quick to take action leads to victory; the early bird gets the worm [Add to Longdo]
露払い[つゆはらい, tsuyuharai] (n) (1) outrider; herald; (2) (sumo) rikishi who leads the yokozuna to the ring prior to his ring-entering ceremony [Add to Longdo]
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top