ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lamppost

L AE1 M P P OW2 S T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lamppost-, *lamppost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lamppost[N] เสาไฟถนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ The Great Dictator (1940)
Well, I turned around, and here was this big, six-foot rabbit leaning up against the lamppost.ผมเห็นกระต่ายสูง 6 ฟุต ยืนพิงเสาไฟอยู่ Field of Dreams (1989)
Everything from the lamppost all the way to Castle Cair Paravel on the Eastern Ocean, every stick and stone you see, every icicle is Narnia.ปราสาทแคร์พาราเวล... จนถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งบูรพา ทุกๆ กิ่งของต้นไม้ และก้อนหินทุกก้อนที่เธอเห็น ต่างมีความพิเศษ นาร์เนียคือ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
The first shot was the lamppost.นัดแรกไปโดนที่โคมไฟ Bang, Bang, Your Debt (2007)
So,lucky us the lamppost lady's fingerprints are in the systemเรามีโชคแล้วล่ะ--ลายนิ้วมือ\ ของผู้หญิงเกาะเสาไฟคนนี้มีอยู่ในระบบ Art Imitates Life (2008)
What, a lamppost?- อะไร เสาไฟเหรอ Episode #18.2 (2012)
Lampposts actually make a very soft cooing sound.- จริงๆแล้วเสาไฟให้เสียงนุ่มนะ Episode #18.2 (2012)
It was here, right next to this lamppost.มันอยู่ตรงนี้ ใกล้กับเสาไฟต้นนี้ 47 Seconds (2012)
We are looking for anyone who saw what went on by this lamppost before the blast.เราจะต้องหาคนที่เห็นว่า อะไรที่เกิดขึ้นตรงเสาไฟ ก่อนการระเบิด 47 Seconds (2012)
And was he headed toward the lamppost?แล้วเขาเดินไปทางเสาไฟไหม 47 Seconds (2012)
Did you have a clear view of this lamppost?นายเห็นเสาไฟชัดไหม 47 Seconds (2012)
sweatshirt put down a blue backpack in front of the lamppost?วางเป้สีฟ้าไว้ใกล้เสาไฟ อย่างนั้นใช่ไหม 47 Seconds (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lamppostHe ran the car into a lamppost.

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMPPOST    L AE1 M P P OW2 S T
LAMPPOST    L AE1 M P OW2 S T
LAMPPOSTS    L AE1 M P P OW2 S T S
LAMPPOSTS    L AE1 M P OW2 S S
LAMPPOSTS    L AE1 M P OW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lamppost    (n) lˈæmpoust (l a1 m p ou s t)
lampposts    (n) lˈæmpousts (l a1 m p ou s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灯柱[dēng zhù, ㄉㄥ ㄓㄨˋ, / ] lamppost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lamp-post \Lamp"-post`\, n.
   A post (generally a pillar of iron) supporting a lamp or
   lantern for lighting a street, park, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lamppost
   n 1: a metal post supporting an outdoor lamp (such as a
      streetlight)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top