ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lampoon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lampoon-, *lampoon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Lampoon(n) จังหวัดลำพูน
Lampoon(n) ลำพูน
lampoon(n) ข้อเขียนที่เยาะเย้ยถากถาง, Syn. caricature
lampoon(vt) ถากถาง, See also: เหน็บแนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lampoon(แลมพูน') n. ถ้อยคำเหน็บแนมอย่างรุนแรง vt. ถากถางอย่างรุนแรง., See also: lampooner n. ดูlampoon n. lampoonist n. ดูampoon lampoonery n. ดูlampoon, Syn. abuse, satire, satirize

English-Thai: Nontri Dictionary
lampoon(vt) เขียนด่า, ถากถาง, เหยียดหยาม, เหน็บแนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lampoonถ้อยถากถาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You had the guts to lampoon the King.เจ้ามีความกล้าที่จะถากถางพระองค์ The King and the Clown (2005)
"And on and on, one by one, she lampoons the traditional wedding vows."ยิงมุก ยิงมุก แล้วก็ยิงมุก เธอเหน็บคำปฏิญาณแต่งงานแบบขำๆ Sex and the City 2 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถากถาง(v) lampoon, Syn. ค่อนว่า, Example: สมภพถากถางอดีตคู่หมั้นด้วยคำพูดที่เจ็บแสบ, Thai Definition: มีเจตนาว่าให้เจ็บใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถากถาง[thākthāng] (v) EN: lampoon  FR: railler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAMPOON
LAMPOON'S
LAMPOONED

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lampoon
lampoons
lampooned
lampooning

Japanese-English: EDICT Dictionary
落首[らくしゅ, rakushu] (n) lampoon; satirical poem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lampoon \Lam*poon"\, n. [F. lampon a drinking song, fr. lampons
   let us drink, -- the burden of such a song, fr. lamper to
   guzzle, to drink much and greedily; of German origin, and
   akin to E. lap to drink. Prob. so called because drinking
   songs often contain personal slander or satire.]
   1. A personal satire in writing; usually, malicious and
    abusive censure written only to reproach and distress.
    [1913 Webster]
 
       Like her who missed her name in a lampoon,
       And grieved to find herself decayed so soon.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any satire ridiculing or mocking a person,
    activity, or institution by representing its character or
    behavior in an exaggerated or grotesque form; the
    representation may be written, filmed, or performed as a
    live skit, and may be intended as a severe reproach, or as
    good-natured humor.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lampoon \Lam*poon"\, v. t. [imp. & p. p. {Lampooned}; p. pr. &
   vb. n. {Lampooning}.]
   To subject to abusive ridicule expressed in a work of art; to
   make (a person, behavior, or institution) the subject of a
   lampoon.
   [1913 Webster +PJC]
 
      Ribald poets had lampooned him.     --Macaulay.
 
   Syn: To libel; defame; satirize; lash.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lampoon
   n 1: a composition that imitates or misrepresents somebody's
      style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
      {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
      {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   v 1: ridicule with satire; "The writer satirized the
      politician's proposal" [syn: {satirize}, {satirise},
      {lampoon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top