Search result for

kicking

K IH1 K IH0 NG   
31 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kicking-, *kicking*, kick
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The tube's kicking ass on Alpha.เขาขอตำแหน่งปืนครกที่โจมตีแอลฟ่าอยู่ Casualties of War (1989)
I started turning over chairs kicking lamps.ยกเก้าอี้ทุ่ม เตะโคมไฟ Casualties of War (1989)
She's been kicking up her heels with all the young studs.เธอเฝ้าแต่จะจับเด็กหนุ่ม The Lawnmower Man (1992)
Now why you all kicking it like that?ทำไมพวกแกถึงได้ มันอย่างนั้นล่ะ American History X (1998)
You got Powell and Koon cracking him with billy clubs... and Briseno's kicking him in the back of the skull... so it looks severe, you know?นายจะเห็น โพเวลล์ กับคูน / หวดเขาด้วยกระบอง... บริเซโนย์ เตะมัน / ที่หลังหัว... ดูเหมือนเป็นการใช่ความรุนแรง ใช่มั้ย? American History X (1998)
As always, I will carry you kicking and screaming... ..and in the end you will thank me.ปืนไม่เคยอยู่ในมือนาย ปืนอยู่ในมือฉัน Fight Club (1999)
- Yeah, it's kicking my ass./Nใช่เลย เหมือนกับถูกเตะก้นแรงๆ เลย Metamorphosis (2001)
He was just kicking it, the cops hit him up and pretty much framed him.ซักพัก ตำรวจก็มาจับเค้าไป Ken Park (2002)
He started kicking it, started getting better, I talkedwith him.อาการเค้าดีขึ้นเรื่อยๆ ชั้นเริ่มคุยกะเค้า Ken Park (2002)
Now I see fucking kids out with their dad, kicking it with friends.ตอนนี้ชั้นเห็นเด็กน้อยที่ทะเลาะกะพ่อคนนึง มาบ่นกะเพื่อน Ken Park (2002)
Come over the tape, you'll get B-roll of me kicking your ass down to Sunset.มาเทปคุณจะได้รับ B-ม้วนผมเตะตูดของคุณลงไปที่ซันเซ็ท Showtime (2002)
This is one man, on his own, kicking ass and taking names.นี่เป็นชายคนหนึ่งของตัวเองเตะตูดและการชื่อ Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kickingGas is a little cheaper with self-service now that deregulation is kicking in.
kickingIt's kind of kicking.
kickingShe was kicking up her heels with delight.
kickingSometimes I feel like kicking my own rump.
kickingThe baby was kicking and screaming.
kickingThe car has been kicking around the roadside for weeks.
kickingThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
kickingThe Stars must be kicking themselves for giving him the boot.

CMU English Pronouncing Dictionary
KICKING K IH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kicking (v) kˈɪkɪŋ (k i1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボレーシュート[, bore-shu-to] (n,vs) kicking a ball in mid-air (soccer, football) (lit [Add to Longdo]
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P) [Add to Longdo]
蹴合い[けあい, keai] (n) kicking each other; cockfighting [Add to Longdo]
二枚蹴り[にまいげり, nimaigeri] (n) ankle-kicking twist down (sumo) [Add to Longdo]
命の洗濯[いのちのせんたく, inochinosentaku] (exp,n) casting off the drudgery of everyday life and doing as one pleases; kicking back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kick \Kick\ (k[i^]k), v. t. [imp. & p. p. {Kicked} (k[i^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Kicking}.] [W. cicio, fr. cic foot.]
   1. To strike, thrust, or hit violently with the foot; as, a
    horse kicks a groom; a man kicks a dog.
    [1913 Webster]
 
       He [Frederick the Great] kicked the shins of his
       judges.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To evict or remove from a place or position, usually with
    out or off; as, they kicked him off the staff; he was
    kicked out of the restaurant; the landlord kicked them out
    of the apartment for making too much noise.
    [PJC]
 
   3. (Sport) To score (goals or points) by kicking; as, they
    kicked three field goals in the game.
    [PJC]
 
   4. To discontinue; -- usually used of habitual activities;
    as, to kick a habit; he kicked his drug habit.
    [PJC]
 
   {To kick the beam}, to fit up and strike the beam; -- said of
    the lighter arm of a loaded balance; hence, to be found
    wanting in weight. --Milton.
 
   {To kick the bucket}, to lose one's life; to die. [Colloq. &
    Low]
 
   {To kick oneself}, to experience strong regret; as, he kicked
    himself for not investing in the stock market in 1995.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kicking \kicking\ n.
   The act of delivering a blow with the foot.
 
   Syn: kick, boot.
     [WordNet 1.5]
 
   {alive and kicking} alive and vigorously active.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kicking
   n 1: a rhythmic thrusting movement of the legs as in swimming or
      calisthenics; "the kick must be synchronized with the arm
      movements"; "the swimmer's kicking left a wake behind him"
      [syn: {kick}, {kicking}]
   2: the act of delivering a blow with the foot; "he gave the ball
     a powerful kick"; "the team's kicking was excellent" [syn:
     {kick}, {boot}, {kicking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top